Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.pdf

W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). *Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejW przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie.Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi. Legitymacje szkolne są wydawane przez szkołę nieodpłatnie. 3.do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ. 3Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Adres zamieszkania:Wydanie i poprawa legitymacji. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.

Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji: 1) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Uczeń, który jest przyjęty do szkoły, otrzymuje legitymację szkolną, której ważność potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazany we wniosku adres. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży, rodzice ucznia mogą wystąpić .duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Podanie o wydanie legitymacji szkolnej2 Author: Szymañska Created Date: 10/25/2009 8:50:30 PM .Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji oświadczenie o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

załącznik nr 3 - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Oświadczam, że jestem świadoma .Piotrków Tryb. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Z wyrazami szacunku, Radosław WasińskiWzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Wydanie legitymacji w takim przypadku nie jest też traktowane jako wydanie duplikatu. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.1. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. (imi ę i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów) ……………………………………………. (adres zamieszkania)Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej: Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej (księga "tradycyjna") Wniosek o wydanie opinii (przez inspektora sanitarnego) Wniosek o wydanie opinii (zapewnienie o warunkach obrotu dla środków odurzających) Wniosek o wydanie paszportu: Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę: Wniosek o wydanie .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię- wzór wniosku o wydanie.

Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwiskoSamorządowa Szkoła Muzyczna II st. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:Wzór wniosku o wydanie duplikatów W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego czy też karty rowerowej rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu zagubionego dokumentu.Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią. Oryginał legitymacji szkolnej uległ. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia). Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej. Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.się o duplikat. (proszę wskazać co stało się z oryginałem legitymacji szkolnej) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art.

272 Kodeksu Karnego odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej, w celu uzyskania duplikatu należy: złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu, dostarczyć 1 zdjęcie (odpowiedniego formatu - 45 x 35 mm) opisane danymi ucznia:W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. z 2015 r. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). W legitymacji szkolnej nie dokonuje się. Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego dziecka. Załączam: aktualne zdjęcie legitymacyjne, dowód wpłaty za wydanie duplikatu, poprzednią legitymację. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem. KARTA ROWEROWA. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Kiedy Twoje dziecko zgubi, zniszczy czy też zostanie mu skradziona legitymacja szkolna - jak najszybciej należy wyrobić nową legitymację. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania..Komentarze

Brak komentarzy.