Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przykłady

wyjaśnienie rażąco niskiej ceny przykłady.pdf

1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 października 2011 r.Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zamawiający decyduje, czy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia ceny w konkretnej sytuacji. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja „rażąco niskiej ceny" czy też „rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje. Kwestia rażąco niskiej ceny może stać się przedmiotem odwołania do KIO zasadniczo w dwóch sytuacjach: oferta wykonawcy zostaje odrzucona z powodu stwierdzenia rażąco niskiej ceny, alboTreść wezwania - treść wyjaśnień. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1.Co w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2013 r. 907, z późn.

Jak głosi art.

90 ust. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Treść kierowanych przez zamawiających wezwań - mimo że, co do zasady, nie mają oni większych wątpliwości, czy i kiedy powinni wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu - jest oparta na dwóch podstawowych schematach. Wbrew powszechnej opinii rażąco niska cena to nie cena niższa o co najmniej 30% od szacunków zamawiającego oraz arytmetycznej średniej ofert złożonych w postępowaniu. 1 pkt 4 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt. Która oferta jest przeszacowana, która niedoszacowana, a która "normalna"? 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .W związku z tym zamawiający może zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień również wtedy, gdy cena lub koszt istotnych składników finalnej ceny lub kosztu sprawiają wrażenie rażąco niskich. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.W niniejszej analizie zajmiemy się wyłącznie kwestią odwołania z powodu rażąco niskiej ceny. Jasne, nikt nie wymaga, aby składać dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu.

a co dalej? Ceny rynkowe to za mało Nie będzie zatem wystarczające dla zamawiającego powoływanie się.

(KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Warto jednak pamiętać o tym, że im lepiej będą udokumentowane koszty, tym lepiej wyjaśnienie rażąco niskiej ceny będzie się bronić. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.Czym jest rażąco niska cena? Podobnie jak w przypadku rażąco niskiej ceny oraz kosztu, ustawodawca nie wyjaśnił pojęcia ich istotnej części składowej.Definicja rażąco niskiej ceny: W orzecznictwie i literaturze podkreśla się, że pojęcie ceny ' rażąco niskiej" jest nieostre, „ bez względu na zastosowanie pomocniczo wykładni tego pojęcia przy użyciu Słownika Języka Polskiego PWN" a „ nieostrość ta nie może być w ten sposób usunięta, ponieważ Słownik czy inne tego typu źródła tłumacząc pojęcie posługują .Pierwszym przepisem, w ustawie Pzp, który mówi o „rażąco niskiej cenie", jest przepis art.

89 ust.

Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny. Odwołanie do KIO z powodu rażąco niskiej ceny. Argumenty dotyczące rażąco niskiej ceny przekazują zazwyczaj w odwołaniu.możliwość oparcia argumentacji w zakresie rażąco niskiej ceny wyłącznie na takim stwierdzeniu, bez konieczności dowodzenia, iż istotnie dana oferta zawiera rażąco niską cenę. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór. Jednak czasami zdarza się, że inni oferenci (oczywiście ci z gorszymi cenami) kwestionują rynkowość danej oferty. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje dotyczące ceny nie mogą być uznane za informacje, o których mowa w art. 86 ust. W tej sytuacji przeprowadziliśmy procedurę analizy rażąco niskiej ceny. 23 mar 2020, 00:01.Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest możliwe, jeśli treść wyjaśnień jest niejasna dla zamawiającego 17 sty 2020, 00:00 Na podstawie art.

89 ust.

które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości .W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska. Ale dla kluczowych składników, czyli szczególnie tych, w odniesieniu do których wykonawca sięga po .Wpłynęły 2 oferty. 1a pkt 2 ustawy Pzp. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez wykonawców ceny oraz .Otwarcie ofert i. znów to samo. Skąd tyle rozbieżności w ofertach? Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.I. 1 pkt 4, który stanowi o tym, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca oznajmił nam, iż podając cenę na zadanie kierował się stawkami jakie obowiązują w województwie Lubelskim i Dolnośląskim.Ustawa Prawo zamówień publicznych w art.

90 ust.

W ocenie Izby, z samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, iż cena jest rażąco niska, a przedmiotem oceny pozostają wówczas wyjaśnienia samego wykonawcy.Pojęcie „rażąco niskiej ceny" nie zostało zdefiniowane w Pzp, jak również w dyrektywach unijnych. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy. Jedna z ceną ofertową 160.000 zł, a druga z ceną ofertową 48.000 zł. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy. O tym, że procedura badania rażąco niskiej ceny (dalej RNC) jest kluczowa dla każdego postępowania wie każdy Zamawiający, jak i Wykonawcy którzy niejednokrotnie musieli sporządzać wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwania Zamawiających.Krajowa Izba Odwoławcza dokonując oceny prawnej stanu faktycznego wskazała w pierwszej kolejności na rozumienie pojęcia rażąco niskiej ceny wskazując, że cena rażąco niska ustalana jest w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: „Tym samym, to realna, rynkowa wartość danego zamówienia jest punktem odniesienia dla oceny i ustalenia .Czego się dowiesz z mojego wpisu: Kiedy zamawiający musi, a kiedy może wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?Czemu służy wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty?Czy 30% różnicy w cenie to 100% szansa otrzymania wezwania?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a wartością zamówienia?Jak wyliczyć 30% różnicy pomiędzy ceną a średnią cen złożonych ofert?Czy zamawiający .Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art. 90 ust.1, nie zaś na podstawie art. 87 ust.1. Powyższy próg rozbieżności skutkuje jedynie obligatoryjnym uruchomieniem przez zamawiającego procedury wyjaśnienia, czy oferta .Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym..Komentarze

Brak komentarzy.