Wzór wniosku o duplikat legitymacji szkolnej

wzór wniosku o duplikat legitymacji szkolnej.pdf

legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej. Załącznik nr 1. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu. Oryginał legitymacji szkolnej uległDuplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. 3.Prawo o ruchu drogowym (Dz. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późń. 4, wydają odpowiednio szkoły publiczne i niepubliczne: dotychczasowe gimnazja dla dorosłych, licea ogólnokształcące, technika, branżowe .(proszę wskazać co stało się z oryginałem legitymacji szkolnej) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. nr S.021.20.2019 z dnia 19.09.2019 r. pochodzi z tego samego źródła , co pierwszy oryginał, tj. rejestru wydanych legitymacji w .Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.

Wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej.

Na duplikacie legitymacji szkolnej umieszcza się słowo „DUPLIKAT". KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ. Duplikat świadectwa: odbiorę osobiście, odbierze osoba upoważniona przeze mnie na piśmie, proszę wysłać na .(w miejscu tytułem należy wpisać: za duplikat legitymacji szkolnej, imię nazwisko i klasę osoby zainteresowanej ) 2. 1 aktualne zdjęcie legitymacyjneWniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór. Zadaj pytanie na forum o wzór legitymacji lub spróbuj zawęzić swoje .Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony. Klauzula informacyjna. Wzór wniosku o udzielenie pomocy psychologicznej. adres .Samorządowa Szkoła Muzyczna II st. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej Proszę o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia:państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. z 2014 r. 893) oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia"duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: DBFO Oświaty Bielany m.

Warszawa, nr konta 61 1030Wniosek o wydanie legitymacji emeryta-rencisty oświadczenie dotyczące faktu.

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł. Numer na duplikacie legitymacji. Wniosek o wydanie informacji o uczniu. Imię i nazwisko …………………………………………………. Szkoła sporządza duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału.do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. Duplikaty bądź też odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej są wydawane na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Wniosek o wypłatę należności za obiadyRozporządzenie określa: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. z 2017 r. 986 i 1475 oraz z 2018 r.

Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

Nale żno ść prosz ę wpłaca ć na konto:Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, o których mowa w § 33 ust. 3.Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku - wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - Do wniosku załącza się: - dowód wpłaty, - aktualne zdjęcie, - zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037 w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat legitymacji szkolnej; imię i nazwisko uczniaPodanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Podanie o egzamin poprawkowy. Za każdy duplikat legitymacji szkolnej należy dokonać wpłaty w wysokości 9 zł. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do pobrania w Sekretariacie. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author:.

Duplikaty oraz odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej wydawane są odpłatnie.1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawa prawna: §19, pkt 3 rozporządzenia MEN z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich .poz.1646) w oparciu o zał ącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (t. z 2016 r. poz.1827 ze zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. 3, oraz legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne i mLegitymacje szkolne, o których mowa w § 2 ust. załącznik nr 3 - do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. jeżeli wniosek o duplikat odnosi się do legitymacji wystawionej przed 1 września br .Nowy Dwór Maz., dn.……………………. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYMIANĘ LEGITYMACJI SZKOLNEJ. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 2 do procedury. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.Wzór wniosku o wymianę legitymacji szkolnej stanowi. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół i Placówek pn.I. Podanie o egzamin sprawdzający. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imięPonieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł..Komentarze

Brak komentarzy.