Przykładowy wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Pytanie: Czy dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę zarówno nauczycielowi, jak i innym pracownikom szkoły? Pismo przewodnie - przykładowy wzór; 7.Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie"- wersja WORD; 8. Błędy we wnioskach - Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wniosek doc. Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Plik doc. Wniosek o nadanie orderu, odznaczenia. Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Opracował: Stanisław Kłak. weszły w życie dodatkowe wymagania dotyczące Medali za Długoletnią Służbę: 1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub zamieszkałej stale za .Wniosek o nadanie odznaczenia państwowego - Medal za Długoletnią Służbę. Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty iIII stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 10 latach pracy zawodowej.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II.

Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe. Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest osobom, które wzorowo, wyjątkowo sumiennie wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej, po 30 latach pracy - Złoty, po 20 latach - Srebrny i po 10 latach - Brązowy.Wnioski dotyczące nadania Medalu za Długoletnią Służbę muszą być opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (Dz. z 1992 roku, nr 90, poz. 450 - ze zmianami) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu .Komisja działająca przy MEN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.).Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.

„Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)".

Dokument archiwalny. Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia.Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Odznaczenia dla Firm i Pracowników. Plik doc. Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej / zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. stopnia odznaczeniaIII stopień - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę / po 10 latach pracy zawodowej Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe, Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę; 6. ODZNAKI 4. Agata Piszko Prawnik, wieloletni kierownik wydziału oświaty w jst. Odznaką Medalu za Długoletnią Służbę jest okrągły medal o średnicy 35 mm, w pierwszym stopniu złocony i oksydowany, w drugim stopniu srebrzony i oksydowany, a w trzecim stopniu patynowany na brązowo.Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat.

opiniowania wniosków o nagrody i odznaczenia pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski: 2 wnioski o nadanie - Złotego Krzyża Zasługi, 2 wnioski o nadanie - Srebrnego Krzyża Zasługi, 5 wniosków o nadanie - Brązowego Krzyża Zasługi, 87 wniosków o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę, 99 .4. Od 28 stycznia 2014r. Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych:. Medal za Długoletnią Służbę; Krzyż ZasługiMedal za Długoletnią Służbę dla nauczyciela i innych pracowników szkoły. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę [PDF] Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" Wniosek o nadanie odznaczenia wojskowego mającego w nazwie wyraz "Gwiazda" [PDF] Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległościc) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;4.

Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia; 5.

Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu) 21. 5.Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę,. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Plik doc. Wniosek o nadanie medalu za Długoletnią Służbę. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wnoszę o nadaniewypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami(o nadanie orderów lub odznaczeń)art. 18 a - występując o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie SREBRNEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania; wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,Do wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i ."Odznaczenia dla pracowników tarnobrzeskiego magistratu zostały nadane na wniosek Wojewody Podkarpackiego. Wnoszę o nadanie (wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń) nazwa. Data: 2019-11-21, rozmiar: 62 KB. Opinia rady pedagogicznej powinna być aktualna. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Pozostało .W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Jeżeli był/a karany/a - podać za co, kiedy oraz wymiar kary. Klauzula informacyjna; 9. Procedura - MKEN - obowiązuje od .Pomiędzy odznaczeniami z dwóch różnych okresów nie wyróżnia się znaczących zmian w wyglądzie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt