Wzór umowy dostawa
2.Przedmiotem niniejszej Umowy jest. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania 1 obejmuje wszystkie Utwory, jakie powstan ą w wyniku jego realizacji. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie w ścisłym wspódziałłaniu Wykonawcy z Zamawiającym.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyposażenia żłobka w Lublinie, ul. Nałęczowska 18 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 4".„Dostawa 2 serwerów i macierzy dyskowej" została zawarta umowa następującej treści: § 1 1. Termin ten powinien być zgodny z terminem podanym w § II Umowy. Jeżeli dostawa wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Miejsce dostawy jest siedziba Zamawiającego.Zamawiający może zrezygnować z dostawy przedmiotu umowy danego asortymentu. wejściowych oraz drzwi wewnętrznych do adaptowanych pomieszczeń budynku C poziom -1 WUW al. 14 pkt. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ., która stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach. 0 strona wyników dla zapytania umowa na dostawę towarów wzór1. WZÓR UMOWY DOSTAWY .Zgodnie z treścią przepisu art. 83 ust. W umowie strony określają m.in. warunki płatności, jak również kontroli jakości dostarczanego towaru.przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.WZÓR UMOWY.

Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła.

21 dni od daty zawarcia umowy. UMOWA Nr. zawarta w dniu 2017 r. w Koniecpolu. 1 pkt. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż drzwi ppoż. Wykonawca jest zobowiązań zawiadomić Zamawiającego o .Znaleziono 24 interesujących stron dla frazy umowa na dostawę towarów wzór w serwisie Money.pl. 15 niniejszej umowy. 1 powyższego artykułu Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 0 stawki podatku VAT pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący Zamawiającego tj. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.umowy, oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług. 4 niniejszego paragrafu umowy zostaną uściślone w momencie zawierania umowy z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienia Dostawa Urządzeń § 3 1. Zasady realizacji przedmiotu Umowy. Obowiązek zapłacenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, nie obejmuje wypadku określonego w § 8 pkt.1.godzinach od 7:30 do 12:30, z zastrzeżeniem § 2 ust. Przedmiot Umowy określony w ust. Szczegółowy wykaz artykułów zawierają formularz ofertowy i formularze cenowe będące załącznikami do niniejszej umowy.

26 lit.

a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. W takiej sytuacji Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za przedmiot umowy nie dostarczony z powodu rezygnacji Zamawiającego. 1 pkt 2,wzór umowy dostawy - Przychodnia lekarska. 1, obejmuje dostawę oraz odbiór przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy jest dostawa dwóch serwerów i macierzy dyskowej o parametrach zgodnych z określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). § 2 1.Wzór umowy opracowała Wielkopolska Izba Rolnicza. Niepodległości 16/18. Faktur ę VAT dokumentuj ącą dostaw ę przedmiotu Umowy nale ży wystawi ć - nie wcze śniej ni ż po dniu podpisania przez strony Umowy protokołu odbioru ko ńcowego, o jakim mowa .WZÓR UMOWY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzeń, które: 1) są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniemW razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Załącznik nr 6 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. umowy, loco magazyn Zamawiającego położony w Szczecinku,WZÓR UMOWY. UMOWA SERWISOWA i ROZWOJOWA. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach w okresie od 01 września 2014r.

0 strona wyników dla zapytania wzór rozwiązanie umowy na dostawyWzór Umowy do przetargu nr 65/PN/SKO/2015.

Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie. Od 11 lutego 2017 r. obowiązują przepisy, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, które nakładają obowiązek zawarcia pisemnej umowy na dostawę tych produktów.Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Dostawa będzie możliwa w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.WZÓR UMOWY NA DOSTAWY / USŁUGI. WZÓR UMOWY DOSTAWY Author: Główna KsięgowaPrzedmiot umowy 1. Umowa została zawarta w Lublinie, dnia ., pomiędzy:. 1.Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. W umowie dostawy strony określają zasady dostarczania określonego towaru. Sama umowa jest umową o dzieło Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci zaprojektowania i .Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować.

Umowa została zawarta w Lublinie, dnia.

w związku z ust. Wykonawca zrzeka się roszczeń z tytułu utraconych korzyści.Umowy w formie kar umownych. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy został określony w opisie przedmiotua) dostawa odzieży roboczej BHP nastąpi w 2 częściach i będzie odbywała się na koszt Dostawcy, zgodnie z harmonogramem dostaw, stanowiącym załącznik do nin. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę realizacji przez .data i miejsce sporządzenia umowy, oznaczenie stron umowy - dane dostawcy i dane odbiorcy, oznaczenie przedmiotu umowy - rzeczy, które dostawca ma wykonać i dostarczyć, określenie terminów i miejsca dostawy, ustalona cena - wartość dostawy bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami, metoda płatności,Znaleziono 16 interesujących stron dla frazy wzór rozwiązanie umowy na dostawy w serwisie Money.pl. Dostawy energii elektrycznej w 2017/2018 roku na potrzeby Gminy Koniecpol i jej jednostek organizacyjnych pomiędzy: Gminą Koniecpol Adres: Bardziej szczegółowoW ramach umowy jedna strona zobowiązuje się wykonać prace projektowe i montażowe. dostawa i montaż mebli biurowych oraz warsztatowych. data i miejsce sporządzenia umowy, dane dostawcy i dane odbiorcy (stron umowy), oznaczenie przedmiotu umowy - rzeczy, które dostawca ma wykonać i dostarczyć, określenie terminów i miejsca dostawy, ustalona cena - wartość dostawy, bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami, metoda płatności,Umowa dostawy - WZÓR UMOWY. * postanowienia ust. Dostawa będąca przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie. 2.Termin, o którym mowa w ust. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.1) za odstpienie od umowy z przyczyn zalenych od Wykonawcy -w wysokoci 15% wynagrodzenia ryczałtowego okrelonego w § 6 ust.1 2) za zwłok w oddaniu Zamawiajcemu przedmiotu umowy w wysokoci 0,4% wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego przedmiotu umowy, za kady dzie zwłoki w stosunku do terminu okrelonego w § 2 ust. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 3. Umowy zawartym w SIWZ i/b ądź w ofercie Wykonawcy. do 25 czerwca 2015r..Komentarze

Brak komentarzy.