Wzór pisma do archiwum państwowego w sprawie zatwierdzenia instrukcji kancelaryjnej
Pojęcie państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r.W związku z informacją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności archiwów państwowych oraz kolejnymi zmianami przepisów prawnych w zakresie zwalczania panującej w Polsce epidemii, w tym wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu .Zarejestrowanie sprawy polega na wpisaniu jej do spisu spraw.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Pisma na nośniku papierowym są wysyłane przez punkt kancelaryjny.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Jego charakterystyczna cechą jest to, iż w kancelarii podmiotu pismo otrzymuje kolejny numer wpływu, natomiast komórki organizacyjne, do których pismo trafia rejestruje pismo z uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazy akt - tzn. nie rejestruje kolejnego pisma a jedynie sprawę, co odnotowywane jest w spisie spraw.3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) - zwane „przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi"..

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej 8.1.2.

2018 poz. 217) organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować: instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy .ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.. Pisma przeznaczone do wysyłki w postaci elektronicznej mogą być wysyłane automatycznie, po ich podpisaniu podpisem elektronicznym.. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym..

Wzór pisma, o którym mowa w ust.

Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie, otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego przez daną komórkę organizacyjną.. Przepisy karne.. 2, obsługą wysyłki pism elektronicznych zajmuje się punkt kancelaryjny.W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.7) listę adresatów otrzymujących pismo do wiadomości.. § 23.Jeżeli przesyłka przekazana lub zadekretowana do prowadzącego sprawę kończy sprawę, to znaczy nie jest wymagane w sprawie kolejne pismo lub sprawa została załatwiona ustnie i wynika to z treści przesyłki lub treści dekretacji, prowadzący sprawę, po włączeniu pisma do akt sprawy, wpisuje do spisu spraw datę ostatecznego .Instrukcja kancelaryjna - zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej).. 1 pkt 1, określono w załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji..

Przekazanie dokumentacji do archiwum państwowego.

2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym.. 4.2) gdy w konkretnej sprawie nie stosuje się przepisów, o których mowa w pkt 1, a sprawa dotyczy organu nadrzędnego, należy zwrócić się do tego organu z wnioskiem o przesunięcie terminu, podając przyczyny uniemożliwiające załatwienie sprawy w wyznaczonym terminie oraz zaproponować nowy termin jej załatwienia.Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z załącznikami Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu JagiellońskiegoInstrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych sprawują ich kierownicy oraz podlegający im kierownicy komórek organizacyjnych, każdy w zakresie swojego dzia-łania.. 1, określono w załączniku nr 6 do niniejszej Instrukcji.. Normatyw ten określa przede wszystkim system kancelaryjny obowiązujący dla danego urzędu czy przedsiębiorstwa obieg dokumentów (), sposób rejestracji .Archiwum Państwowe w Siedlcach informuje, ze w Dzienniku Ustaw numer 14 pozycja 67 z 2011 r. ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcj ą, okre śla zasady i tryb wykonywania ..

Jeżeli znasz odpowiedź na pytanie Wzor pisma do archiwum panstwowego w sprawie zatwierdzenia instrukcji kancelaryjnej to koniecznie je dodaj.Zgodnie z art. 6 ust.

a nast ępnie przekazuje do archiwum pa ństwowego.Serwis Archiwum Państwowego w Warszawie Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności .. Instrukcja kancelaryjna 8.1.1. z 2018 r., poz. 217 z późn.. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U .Archiwum Państwowe w Katowicach należy do grupy największych w Polsce.. Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywania czyn-ności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z jednolitego rzeczo-5.3.. Równocześnie reguluje postępowanie z wszelką dokumentacją, bez podziału na sposób jej tworzenia, jej postaci ani zawartych w nich informacji.Wzor pisma do archiwum panstwowego w sprawie zatwierdzenia instrukcji kancelaryjnej - pytanie zadane przez użytkownika portalu DobraMama.pl.. Wzór pieczęci nagłówkowej, o której mowa w ust.. Konieczność umieszczania w niej poszczególnych fragmentów tekstu powinna zależeć od twierdzącej odpowiedzi na pytanie: czy wprowadzane infor-3.. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz stacji.. Jeżeli pismo nie zostało wysłane w sposób, o którym mowa w ust.. Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc .3.. Wzór formularza spisu spraw określa załącznik nr 5.pism w sprawy.. Wzór formularza spisu spraw określa załącznik nr 4.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia.. Tekst pierwotny.. Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie na podstawie art. 6 ust.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.- spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych ksiąg i akt gruntowych (hipoteki) przekazanych do archiwum państwowego - spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie.. POZOSTAŁE.. zm.) - i stosowania .Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie na podstawie art. 6 ust.. Dlatego zakres instrukcji kancelaryjnej powinien być ograni-czony do opisów sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych i meryto-rycznych.. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu.. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności instytucji lub jej reorganizacji.. Wzory dokumentów 8.1..Komentarze

Brak komentarzy.