Oświadczenie o dochodach do zfśs 2017 wzór

oświadczenie o dochodach do zfśs 2017 wzór.pdf

W regulaminie ZFŚS można określić, o jakie świadczenia mogą starać się pracownicy oraz osoby uprawnione.. Zaświadczenie o zarobkach jest najczęściej potrzebne pracownikom do przedłożenia go w różnych instytucjach, w tym choćby w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, aby starać się o wsparcie socjalne w postaci zasiłków.Z powołanych przepisów wynika, iż pracodawca jest zobowiązany do ustalenia sytuacji materialnej, tak więc przychody osiągane przez pracownika mogą być dokumentowane na podstawie: oświadczenia pracownika, zaświadczenia o dochodach współmałżonka i innych wspólnie zamieszkujących członków rodziny, tzw. odcinków rent i emerytur, PIT za poprzednie lata.Do 3 maja 2019 r. ustawa o ZFŚS nie regulowała sposobu ustalania tych kwestii.. Osoba uprawniona przed złożeniem wniosku jest zobowiązana dostarczyć do obsługującego Fundusz „Informację o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A.".- wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.. Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS.. Wzór oświadczenia powinien stanowić załącznik do regulaminu ZFŚS.. Jeżeli osiągane są dochody z innych źródeł np. drugie miejsce zatrudnienia, emerytura, renta itd.Podstawą rozliczenia dopłaty do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w zorganizowanej formie jest złożenie faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do Regulaminu.Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o dochodach może otrzymać świadczenia z ZFŚS?.

6 Regulaminu ZFŚS „Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do 15 kwietnia każdego roku.

roku .. 2/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS.. Świadczenia oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.Pytanie: Proszę o weryfikację czy poniżej opisany sposób na ustalenie dochodu mający służyć do otrzymywania świadczeń z ZFŚS jest prawidłowy.. Lista przykładowych załączników do wniosków Zachęcamy do lektury!W nawiązaniu do zapisów Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 31.03.2016r., informujemy, iż do 31 maja br. każdy pracownik powinien złożyć oświadczenie o uzyskanym dochodzie za 2016 rok.W przypadku braku takiego oświadczenia pracownik otrzyma minimalne świadczenie (dofinansowanie).Objaśnienia do oświadczenia: Zgodnie z §11 ust.. Obowiązujące przepisy nie regulują zasad rozdzielania środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) na poszczególne cele ani zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom.Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, traci prawo do korzystania z Funduszu na okres 24 miesięcy od daty złożenia nieprawdziwego oświadczenia..

Nie złożenie oświadczenia lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.

Objaśnienia do oświadczenia: Oświadczenie o dochodach pracownicy składają do 15 marca każdego roku.Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci ( w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat - o ile nie uzyskują dochodów własnych w formie zarobkowej ) wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.2.. W zależności od celu, poszczególne dokumenty będą zawierać nieco inne dane.Poniżej znajdują się poradniki dotyczące wypełniania oświadczenia o dochodach za rok 2018. oraz wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020.. Weryfikacja polega na żądaniu przedłożenia przez .. którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu, 3) dołączy do wniosku kopię wniosku o urlop, zatwierdzonego przez osoby uprawnione do udzielenia urlopu.OŚWIADCZENIE O DOCHODACH Oświadczam, że mój dochód miesięczny brutto na jednego członka rodziny za ……………………… rok (dotyczy wszystkich osób .Oświadczenie o dochodach - wzór Zazwyczaj instytucje, które wymagają, by przedłożyć oświadczenie o dochodach, wzór pisma udostępniają zainteresowanym w swojej siedzibie i na stronach internetowych..

Stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości Stypendium rektora Zapomoga Oświadczenie o dochodach za rok 2018.

Załączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Załącznik Nr 1 - Tabela dopłat do różnych form wypoczynku .. chodzi mi konkretnie o przyzananie zapomogi świątecznej.Inne dokumenty (wzory oświadczeń majatkowych, .). ZFŚS - wzór oświadczenia o dochodach 31-10-2016 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - oświadczenie o dochodach:wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 121 kb pobierz plik; zaŁĄcznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 86 kb pobierz plik; oŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czŁonka rodziny, innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym pdf 93 kb pobierz plik .Do obliczeń należy uwzględnić dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne - pozycja PIT nr 111..

Czy powinny doliczyć to świadczenie do swojego dochodu, od którego zależy wysokość wsparcia z zfśs?przeprowadzić weryfikację prawdziwości złożonego oświadczenia o dochodach o jakim mowa w § 14 ust.

Niektóre osoby zgłaszają nam, że są uprawnione do świadczenia wychowawczego (500+).. Dochód brutto na 1 osobę powinien być obliczony na podstawie rocznego zeznania podatkowego członków rodziny (gospodarstwa domowego) i podany w przeliczeniu na 1 miesiąc.. W większości pracodawcy na etapie przyznawania świadczeń z ZFŚS żądali od uprawnionego oświadczenia o dochodach jego i jego rodziny, a tylko sporadycznie innych dokumentów (zaświadczeń) dotyczących jego sytuacji materialno-bytowej.Zgodnie z naszym regulaminem zfśs od stycznia 2017 r. pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do ferii zimowych swoich dzieci.. Jeżeli regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie świadczenia w określonej wysokości od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem majątkowym, to osoba uprawniona, która nie spełnia tego wymogu musi się liczyć z odmową przyznania świadczenia.. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieżyStrona 1 z 4 - ZFŚS - oświadczenie o dochodzie - napisał w ZUS i Płace: Witam, proszę o jakiś wzór oświadczenia o dochodzie do celów uzyskania świadczenia z ZFSS.. W regulaminie ZFŚS powinny być także określone wzory wniosków i dokumentów, które powinien złożyć pracownik ubiegający się o świadczenie socjalne - w tym także wzór oświadczenia o dochodach.Dochód na osobę w rodzinie brany pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS to nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także emerytura, renta oraz inne świadczenia finansowe otrzymywane przez pracowników, emerytów, rencistów i inne osoby uprawnione.Oświadczenie o miejscu zamieszkania; Pracownicy młodociani.. W regulaminie zapisaliśmy, że podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.Zaświadczenie o zarobkach..Komentarze

Brak komentarzy.