Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły-wzór
Np. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. Wicedyrektor może złożyć rezygnację.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Odwołanie ze stanowiska (art. 70) Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, nawet gdy pracownik w okresie powołania świadczy pracę na rzecz innego podmiotu.Wicedyrektora tej Szkoły, że w związku z zakończeniem kadencji Dyrektora i działając na podstawie art. 37 ust.. Zakres czynności sekretarza szkoły Odwołanie z funkcji opiekuna stażu Projekt ewaluacji wewnętrznej dla liceum.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.. Przepis art. 38 ust.. Odwołanie z funkcji wicedyrektora może nastąpić tylko w sytuacjach określonych w art. 38 u.s.o., tj. w przypadku:Stanowisko wicedyrektora szkoły ..

Z informacji Doba.pl wynika, że rezygnację z funkcji wicedyrektora złożyły dwie osoby.

zm.), art.37;Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. w drodze konkursu, nowy dyrektor chce odwołać obecnego wicedyrektora i z dniem 1 lutego 2010 r. powołać nowego wicedyrektora.. zm.) w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu .Czy możliwe jest odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora za porozumieniem stron?. Prawo oświatowe - 1. akt I PZP 15/93, nauczycielowi mianowanemu odwołanemu z funkcji wicedyrektora szkoły, powierzonej na czas nieokreślony, z naruszeniem art. 37 ust.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1. jeśli nauczyciel przestaje być wicedyrektorem od dnia 1 września 2017 r., to odwołanie ze stanowiska wicedyrektora następuje z końcem roku szkolnego, czyli dnia 31 sierpnia 2017 r.Powołanie nauczyciela na stanowisko wicedyrektora, a także .Opinia rady pedagogicznej o rezygnacji wicedyrektora szkoły.Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba pełniąca funkcję wicedyrektora szkoły, aby zrezygnować ze stanowiska, powinna złożyć na ręce dyrektora szkoły (organu właściwego w przedmiocie odwołania) oświadczenie o rezygnacji z funkcji wicedyrektora, za .Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą..

Nie ma możliwości odwołania wicedyrektora ze stanowiska za porozumieniem stron.

Przypominamy, że czara goryczy się przelała, gdy w dniu egzaminu gimnazjalnego nagle pochorowało się kilku nauczycieli.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.. W materiale zostało także zawarte skrótowe omówienie charakteru funkcji wicedyrektora szkoły.Zamieszania wokół Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie ciąg dalszy.. 2.Artykuł w szczególności wskazuje kompetencje organów samorządu terytorialnego w omawianym zakresie oraz przedstawia ogólną charakterystykę prawną aktu powołania i odwołania z funkcji dyrektora szkoły.. 1 lub art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przysługuje roszczenie o orzeczenie bezskuteczności .Art.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.. Pierwszą możliwością odwołania ze stanowiska jest złożenie przez wicedyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem..

1 uso określa z kolei katalog przesłanek, które uzasadniają odwołanie dyrektora.

Odwołanie zawierało również informację, że do dnia 31.12.2008 roku przysługuje mi dodatek funkcyjny.Artykuł 38 ust.. 1 ustawy o systemie oświaty odwołuje ją z funkcji Wicedyrektora z dniem … sierpnia 2017 r. Dyrektor pouczyła wicedyrektor o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia odwołania.odwołanie z naruszeniem przepisów prawa (naruszenie art.37 lub 38 ustawy o systemie oświaty).. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Karta Nauczyciela, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Ustawa o kontroli skarbowej, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna, Prawo bankowe, Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r., Kodeks karny wykonawczy Cz.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły..

W związku z powyższym zasadnym stało się odwołanie Pani/Pana z zajmowanego stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły).

Atmosfera w placówce jest nadal napięta.. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Chcę odejść z pracy od września 2009.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Odwołąnie wicedyrektora szkoły, Karta Nauczyciela, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Wynagrodzenie nauczyciela, Państwowy zasób kadrowy, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277), Kodeks pracy, Czas pracy nauczyciela, Pojęcie szczególnie uzasadnionych przypadków , będące przesłanką odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku .Uregulowanie w tym akcie prawnym przypadków i przesłanek umożliwiających odwołanie dyrektora szkoły (i wicedyrektora) z zajmowanej funkcji umożliwia dokonanie kontroli legalności odwołania takiej osoby z zajmowanego stanowiska, co także nosi znamiona pewnej gwarancji przed pochopnym lub nieuzasadnionym odwoływaniem.Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.. Dz. U. z 2004 r.Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia z dnia 5 maja 1993 r., sygn.. Ustalenie tej listy ma wyeliminować arbitralne rozstrzygnięcia kadrowe organu prowadzącego .Od września 2007 r. jestem dyrektorką placówki wychowania pozaszkolnego.. Z orzecznictwa sądów wynika, że nauczycielowi, odwołanemu ze stanowiska wicedyrektora (także dyrektora) szkoły z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje wyłącznie odszkodowanie, obejmujące dodatek funkcyjny za czas do upływu którego .W tym roku zmieniła się pani dyrektor i w dniu 16.09.2008 roku wręczyła mi odwołanie z dniem 1.09.2008 roku z funkcji wicedyrektora, powołując się na art. 37 Ustawy o systemie oświaty.. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze.. Wiem, że muszę złożyć rezygnację ze stanowiska i wymówienie, gdyż jako dyrektorka placówki oświatowej jestem tu także nauczycielką.. opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję..Komentarze

Brak komentarzy.