Uzasadnienie wniosku o zapomogę losową znp
Podatek od gier losowych i zakładów (3) Podatek rolny i leśny (2) Postępowanie podatkowe (28) Kontrola skarbowa (22) .. jak uzasadnić wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?. PROPONOWANA WYSOKOŚĆ ZAPOMOGIKoniecznym warunkiem starania się o zapomogę bezzwrotną jest udokumentowania poziomu wynagrodzeń w rodzinie członka ZNP.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. UZASADNIENIE WNIOSKU .uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej .. PESEL: 67010199999 1.. Niniejszy Regulamin zapomóg losowych został ustanowiony .WNIOSEK DO PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W BYDGOSZCZY O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ DLA CZŁONKA ZNP I.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. data podpis prezesa.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSUZASADNIENIE ZAPOMOGI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o UZASADNIENIE ZAPOMOGI; PiS prze do majowych wyborów, bo wie, że straci władzę .. Uzasadnienie wniosku .Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Warszawa Rembertów.. Dlaczego Związek Nauczycielstwa Polskiego przetwarza moje dane?.

... uzasadnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej.. DANE CZŁONKA ZNP UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ imię i nazwisko adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania) miejsce pracy, zajmowane stanowisko/ koło SEiRŻeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Zapomoga będzie przyznawania przez Związek w miarę posiadanych środków.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. Regulamin przyznawania zapomóg szkoleniowych 1.. DANE CZŁONKA ZNP UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ .. staż w ZNP, pełnione funkcje oraz nr legitymacji.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .prosimy o dodatkowe wypełnianie załączników odpowiednio 6,7,8 i i i Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Uczelnię - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano świadczenie - w celu przyznania pomocy materialnej z ZFŚS na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP, którzy mają co najmniej 2 letni staż przynależności do ZNP..

Bardzo ważne we wniosku o zapomogę ze środków ZFŚS jest uzasadnienie.

informacje o pomocy udzielonej przez zarzĄd oddziaŁu znp.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu specjalnej pomocy dla czŁonkÓw znp okrĘgu lubelskiego * DANE CZŁONKA ZNP UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ imię i nazwiskoNowy wzór!. Uzasadnienie (opisz sytuację i uzasadnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub .. O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.. Wypłacanie zapomogi losowej regulowane jest przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u pracodawcy, przepisami rangi ustawowej, lub może zależeć od uznania pracodawcy.- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Zasady przyznawania zapomóg określone są w „Regulaminie przyznawania zapomóg członkom ZNP", który jest dostępny na stronie Przyznaje się je na wniosek studenta, który z przyczyn losowych - na przykład śmierci lub ciężkiej choroby kogoś w rodzinie, pożaru albo powodzi - znalazł się przejściowo w trudnej ..

We wniosku należy:Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.

Strona Główna; Władze Oddziału; Aktualności; Komunikaty; Dołącz do nas; GalerieKalendarz Ogólnopolskich Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych ZNP na rok 2016; Wnioski o zasiłki i pomoc finansową dla członków ZNP: Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu Senior; Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu specjalnej pomocy; Wniosek o przyznanie zapomogi losowej dla członka ZNP; Wniosek o wypłatę zasiłku .*I.. włamania, kradzieży,zalania .. POBIERZ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ.. Podanie o zapomogę; Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z BUDŻETU ODDZIAŁU ZNP W KUTNIE DLA CZŁONKÓW ZNP Imię i nazwisko członka ZNP ubiegającego się o zapomogę .. IMIĘ I NAZWISKO członka ZNP ubiegającego się o zapomogę losową .. zaŁĄczone dokumenty.. informacja o pomocy zarzĄdu okrĘgu znp.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU SPECJALNEJ POMOCY DLA CZŁONKÓW ZNP (wypełnia Zarząd Oddziału ZNP) I.. Zapomoga bezzwrotna może być przyznana raz w roku kalendarzowym, po akceptacji Wniosku przez Radę Zakładową ZNP.. Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY)wniosek o przyznanie zapomogi losowej dla czŁonka znp i.dane czŁonka znp ubiegajĄcego siĘ o zapomogĘ losowĄ .jak umotywować podanie o zapomogę z funduszu socjalnego?.

czytaj dalej» ...o zapomogi: szkoleniową, zdrowotną lub losową.

W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na .Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. UZASADNIENIE WNIOSKU .. V. Zapomóg udziela się w przypadkach losowych: straty materialne w wyniku pożaru, powodzi.. Powinien on też zawierać:WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.. Powered by Warp Theme Framework.Zapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. Do zapomogi szkoleniowej mają prawo członkowie ZNP z zaliczonym minimum rocznym stażem związkowym.. Związek Nauczycielstwa Polskiego pozyskał Twoje dane, ze względu na złożenie przez Ciebie wniosku o otrzymanie zapomogi z Funduszu Specjalnej Pomocy dla członków ZNP.Zapomogi będą przyznawane członkom ZNP, którzy: za okres strajku nie otrzymali wynagrodzenia, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku.. z funduszu specjalnej pomocy dla czŁonkÓw znp.. INFORMACJA O POMOCY ZARZĄDU OKRĘGU ZNP.. Swoją prośbę motywuję…Zapomoga losowa to jednorazowe świadczenie, wypłacane pracownikowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.. UZASADNIENIE:O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ.. Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.. Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu.złożyli wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 3 miesięcy od zakończenia udziału w strajku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt