Wzór upoważnienia do odbioru badań

wzór upoważnienia do odbioru badań.pdf

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Zasady pobierania krwi.. Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. 1 pkt.. , adres .Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Wzór upoważnienia.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. 2006 r.Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, Kodeks postępowania karnego, Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach, Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271), Kodeks spółek handlowych (388-458), Kodeks karny wykonawczy Cz. III, Jakie prawa ma pacjent?, Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277 .Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo.. Upoważnienie.. Pobierz upoważnienie PDF.. W trosce o komfort korzystania z naszych usług zamieszczamy wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.. imię nazwiskoDmog/0104.. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Upoważnienie do odbioru dokumentu prawa jazdy; Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania; Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych od nadawcy; Pełnomocnictwo do odbioru przesyłek pocztowych nadesłanych na adres; Pełnomocnictwo do odbioru przesyłki pocztowej / przekazu na kwotę; Upoważnienie do obioru .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT Dane pacjenta: Imię Nazwisko..

Upoważnienie do odbioru wyników.

Przygotowałem dla Ciebie dokument - upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji medycznej.. Pobierz upoważnienie ODTWynik badania może być odebrany osobiście lub przez osobę pisemnie do tego upoważnioną.. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y.. Panel infekcji odkleszczowych - skierowanie.. Zespół łamliwego chromosomu X - skierowanie.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. 2006 r.Wszelkie prawa zastrzeżone.. Kariotyp - skierowanie.. DO POBRANIA - Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań .Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta:.. Profil steroidowy - skierowanie.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Należy wypełnić cały formularz Upoważnienia do wydania wyniku badania (do pobrania na miejscu w Formmed lub wydrukowania ze strony Osoba odbierająca badanie musi okazać: upoważnienie odbioru badań oraz swój dokument tożsamości.Formularz upoważnienia do odbioru towaru (doc 25kb), pdf 47kb) Opis badania wykonanego odpłatnie do odbioru w Rejestracji (Plac Piłsudskiego, i piętro) osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem (pobierz wzór upoważnienia)..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.. Przez odbierającego czytelnym imieniem, nazwiskiem i nr pesel, lub ustali z klientem formę .Jak przygotować się do badania, zasady pobierania krwi, jak czytać wyniki i więcej.. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości.. Upoważnienie do odbioru wyników.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. W trakcie swojej praktyki zawodowejWszelkie prawa zastrzeżone.. Czym jest upoważnienie?. Zapoznaj się z instrukcjami przygotowań do różnych badań.. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażamUPOWA ŻNIENIE DO OBECNO ŚCI INNEJ NI Ż RODZIC OSOBY PRZY BADANIACH MAŁOLETNIEGO Zgoda przedstawiciela ustawowego pacjenta małoletniego na skorzystanie z badań lub innych świadczeń medycznych w obecności opiekuna faktycznego małoletniego oraz na udzielenie informacji o stanie zdrowia małoletniego.Upoważnienie do odbioru wyników badań.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK..

zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.

Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim jasno określonych czynności, konieczne będzie spisanie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej.Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466. upoważniam Pana/Panią .f/qp-do-1/01/(09) upowaŻnienie do odbioru wynikÓw badaŃ: przy odbiorze wynikÓw.Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/Paniądo po świadczenia autentyczno ści podpisu wnioskodawcy oraz piecz ęć imienna i podpis przedstawiciela w/w jednostki) Title upowa |nienie do odbioru dokument w Author: Administrator Created Date: 9/21/2012 12:11:31 PMWzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec 9 maja 2016 roku..Komentarze

Brak komentarzy.