Przykładowe wnioski z obserwacji lekcji

przykładowe wnioski z obserwacji lekcji.pdf

Organizacja i przebieg lekcji. Arkusz przed obserwacją 2. Arkusz obserwacji lekcji. jakie było tempo lekcji? W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Na górę. jaki był ( w ogólnym zarysie ! ) Czy nauczyciel uwzględniał cele związane podst. progr? Fakty dotyczą obszaru obserwacji ustalonego przed lekcją .Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. Czy uczniowie rozumieją cel lekcji i cel działu materiału? o systemie oświaty ( Dz.u. Jaki był temat lekcji poprzedniej i jaki będzie temat lekcji następnej? Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku. Załóż własny blog!II Obserwacja klasy Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć. Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony? Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Czy cele lekcji zostały osiągnięte? Czy dobór środków i metod sprzyjał osiągnięciu celów? Proponuje się.

Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie? przebieg lekcji , co było ok a co należy poprawić Dodam , że zawsze skupiam sie zawsze na tym co pozytywne. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Definicja przedmiotu procedury: hospitacja jest form ą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora nad nauczycielami i jest realizowana poprzez obserwacj ę lekcji co najmniej w jednym z trzech aspektów: a) kontrolno - oceniaj ącaStrona czwarta arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej. Odbywa się ono poprzez rozmowy, wszelkiego rodzaju obserwacje celowoArkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl. Jana Pawła II w Dębem wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły za rok szkolny 20010/2011 Zgodnie z art. 31 pkt 1 i art.33 ustawy z dnia 7 września 1991r. Zobacz politykę cookies.1. Faza wprowadzająca. Analiza konspektu lekcji. Przykładowe Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w długopis i notes z zapisanym w nim obszarem i wskazówkami do obserwacji.

Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.Następnie dwuosobowe grupy.

TAK NIE 6.wykorzystuje wielości fizyczne do opisu wyników obserwacji i doświadczeń związanych z badaniem swobodnego spadania ciał, przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,. przypomnienie niezbędnych wiadomości z lekcji wcześniejszych. WNIOSKI STAŻYSTY (CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM)Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6. KROK DRUGI: OBSERWACJA LEKCJI Nadszedł czas na obserwację lekcji. Kościan. Skupia uwagę na tym, jak przebiega uczenie się uczniów, a mniej na tym, w jaki sposób nauczyciel prowadzi ten proces.Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów? Hospitacjom podlegaj ą wszystkie formy zaj ęć z uczniami oraz pracy z rodzicami. Ułatwia to nie tylko coraz lepsze jej po-znanie, lecz także pozwala lepiej wywiązać się ze swych obowiązków jako pedagogów — prakty-ków. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów? Podczas obserwacji obserwator notuje: co z tego, co miał obserwować, zaobserwował (fakty), dowody do swoich obserwacji, to, czego nie udało mu się zaobserwować.

Autor: nauczycielka Jolanta Bot Przedszkole Nr 4 ul.

Narutowicza 8 Lublin 20-004. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie oraz powtórzenie przez nauczyciela informacji poznanych na lekcji. Sposób wykonywania zadań w grupach i prezentacja efektów pracy zespołowej świadczy o wdrożeniu klasy do tej formy pracy na lekcji. Czy indywidualizuje się pracę z uczniami?Wnioski dyrektora Zespołu Szkół im. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7. Rozmowa z nauczycielem przed lekcją 1. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.PRZYKŁADOWE KARTY OBSERWACJI DZIECI I WYBRANE MONITORINGI. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.Wskutek jej zastosowania klasa staje się nam bliższa. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8. Arkusz obserwacji lekcji 1.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Czy ocenianie było zgodne z WSO? Istotnym elementem utrwalenia wiadomości było zadanie pracy domowej - utworzenie przykładowego algorytmu i opisanie go.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy. z 2004r.Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne.

Przykładowy opis z arkusza obserwacji dotyczy zajęć chemii: „Nauczyciel, w formie pokazu, wykonuje.

Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi .Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody. Olsztyn. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w notes i długopis. Czy lekcja przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami? Czy struktura lekcji sprzyjała osiągnięciu celów? Anna Kaczmarek. Jakie są zasadnicze cele lekcji? Omawiane są właśnie wskaźniki.Arkusz obserwacji lekcji Strona 1 z 6 ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA Data Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Przedmiot Nazwisko i imię prowadzącego obserwację Funkcja Temat lekcji Zagadnienia podlegające obserwacji 1. wiedzę umożliwiającą realizację nowego tematu.Obserwacja w portalu Edux.pl. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. Obserwacja lekcji poprzez granie roli ucznia.Nadszedł czas na obserwację lekcji. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.szkoły. /ewentualne spostrzeżenia/ Temat lekcji jest zgodny z programem nauczania i planem dydaktycznym Nauczyciel przedstawia cele lekcji sformułowane w języku ucznia Nauczyciel informuje ucznia na co będzie zwracał uwagę w czasie sprawdzania wiadomości kluczowych Nauczyciel zachował równowagę pomiędzy .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI MATEMATYKI TYPU ZASADNICZEGO, ĆWICZENIOWEJ LUB POWTÓRZENIOWEJ I. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście. 1.Po lekcji obserwator powinien zachęcić nauczyciela do refleksji na temat przeprowadzonych zajęć, przebiegu, metod, wykorzystanych środków, alternatywnych rozwiązań, zwracając szczególną uwagę na zaobserwowane pozytywne elementy. W pracy z dziećmi przedszkolnymi ważna rolę odgrywa dokładne poznawanie dziecka. Nie trzeba chyba dowodzić, że wnioski wypływające z obserwacji dorywczej są pozbawione uzasadnienia naukowego.Cel i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli Rodzaj planowanych obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu. i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych przez nauczyciela celów, zastosowanych metod nauczania - uczenia się - organizacja procesuZ OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE. Wnioski, spostrzeżenia, uwagi, które warto .Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.1. Sprawdzenie pracy z poprzedniej lekcji. Wiedzą, co może unosić się na wodzie a co w niej utonie.obserwacja i ocena młodzieży w czasie realizacji zadań lekcji obserwacja i ocena warunków materialno-technicznych do prowadzenia lekcji i powiązanie ich z pozostalymi elementami lekcji zdobycie umiejętności utrwalania w pamięci przebiegu lekcji przez obserwację oraz sporządzania odpowiedznich notatek.Wyciągnij wnioski na przyszłość. Arkusz obserwacji lekcji 3..Komentarze

Brak komentarzy.