Podanie o zapomogę losową uzasadnienie

podanie o zapomogę losową uzasadnienie.pdf

1b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dotyczy przetwarzania danych osobowych „szczególnych kategorii" (np. dane o zdrowiu), gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywaniaswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie art. 4 ust.. UZASADNIENIE:Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.. Czego Wam brakuje, jakiej pomocy potrzebujesz itp. Możesz również dołączyć rachunki za leki lub tp.podanie o zapomogę podanie o zapomogę z funduszu socjalnego wzór wniosek o zapomogę uzasadnienie Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Nie wpływa to jednak na ważność dokonanego wcześniej przetwarzania.. Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu.Powinnaś napisać, dlaczego występujesz o zapomogę zdrowotną, jakie ponosisz koszty leczenia itp. Do swojego uzasadnienia dołącz stosowną, choćby krótką opinię lekarza, u którego się leczysz.. W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na .- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS..

Podanie o zapomogę.

Jednak udzielenie zapomogi wymaga, abyśmy zbadali Twoją sytuację, opierając nasze badanie o konkretne, przedstawione przez Ciebie dokumenty.. wniosek o zapomogę losową, socjalną Author: Admin Created Date:aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)** imiennie wystawione rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty związaneJak napisać podanie o zapomogę do funduszu świadczeń socjalnych.. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w słownikach języka polskiego.Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. czytaj dalej» .przyznania pomocy materialnej z ZFŚS na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.. Podanie danych jest niezbędne w celu ustalenia prawa do pomocy materialnej.Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży wzór pdf 351.07 KB wzór word 55 KB.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania..

O zapomogę inną niż losową można wystąpić nie częściej niż raz na 2 lata.

Pracownikom, w wielu przedsiębiorstwach, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kojarzy się głównie z dodatkową gratyfikacją finansową lub rzeczową otrzymywaną w okresach przedświątecznych.Jak napisać podanie o zapomogę dla osób szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej 2009-04-16 09:04:43; .. Wniosek o zapomogę.. Wypłata zapomogi z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Zapomogi (inne niż „losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSjak umotywować podanie o zapomogę z funduszu socjalnego?. Znane mi są przepisy Kodeksu karnego art. 233 §1 i 2 o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością danych..

Podanie ...o odpowiedzialno ści za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywisto ści ą danych.

2 Wybra ć wła ściwe i uzupełnić odpowiedni ą cze ść dotycz ącą zapomogi losowej lub ekonomicznej.Wniosek o przyznanie zapomogi losowej / socjalnej* .. Zgodnie z art. 24 ust.. Uzasadnienie (opisz sytuację i uzasadnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub .. 2 lit. b (RODO) - związku art. 8 ust.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Zapomoga może zostać wypłacona z funduszu socjalnego lub ze środków obrotowych pracodawcy.Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚS.. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó źn.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoUstawa o podatku dochodowym nie definiuje dla własnego użytku pojęcia zapomoga, indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa czy długotrwała choroba.. Podanie o zapomogę; Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. zm.), informuj ę Ŝe: 1.O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Wnioski niekompletne i nieczytelnie wypełnione zostaną odrzucone CZĘŚĆ A - WYPEŁNIA WNIOSKOWAWCA lub osoba występująca w imieniu wnioskodawcy ..

Jeśli go nie otrzymamy, możemy sami napisać podanie.WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .

Uzasadnienie wniosku (opis sytuacji) .. zdarzenia losowego, protokołów z policji, zdjęć, akt zgonu, itp.) .. W przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny pracownik może wystąpić do pracodawcy o zapomogę.. W zakończeniu napisz, iż prosisz o pozytywne .2) art. 9 ust.. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. Załącznik 4.1 Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej)Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Podatek od gier losowych i zakładów (3) Podatek rolny i leśny (2) Postępowanie podatkowe (28) Kontrola skarbowa (22) .. jak uzasadnić wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego?. Generalnie decyduje o tym pracodawca w regulaminie funduszu socjalnego (zresztą decyduje on o tym czy w ogóle chce wypłacać takie zapomogi).Czy pracownik może wystąpić do pracodawcy o zapomogę ?. zdarzeń losowych, rachunki za leczenie, rehabilitację, zakup aparatu słuchowego, sprzętu rehabilitacyjnego itd.Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich.. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zapomogę przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z innego zakładu pracy.wymuszać tej zgody.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję:O zapomogę losową może wystąpić w imieniu osoby zainteresowanej inny członek ZNP UŁ..Komentarze

Brak komentarzy.