Wzór wniosku o zapomogę z zfśs
Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS.. W związku z wypadkiem/pilną operacją i trudną sytuacją rodzinną i materialną proszę o przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na .Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Jednorazowa pomoc finansowa - pobierz .Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.Wnioski, podania, podstawa funkcjonowania; Sprawozdania z działalności .. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z .Działalność socjalna pracodawcy, finansowana z ZFŚS, obejmuje m.in. udzielanie materialnej pomocy w formie finansowej i rzeczowej, czyli tzw. zapomóg.. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w .. wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej z ZFŚS (wzór)Podstawowym kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS jest określone w ustawie kryterium socjalne uwzględniające sytuację rodzinną, materialną i osobistą pracownika.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .prosimy o dodatkowe wypełnianie załączników odpowiednio 6,7,8 i i i Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Uczelnię - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przyznano świadczenie - w celu przyznania pomocy materialnej z ZFŚS na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.Udzielenie pożyczki, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, uzależnione jest od poręczenia, co najmniej dwóch osób będących pracownikami Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach, z którymi zawarto umowę o prace na czas nieokreślony.1 W przypadku zmiany sytuacji materialnej i/lub rodzinnej osoby ubiegaj ącej si ę o pomoc socjaln ą, do wniosku nale ży doł ączy ć now ą informacj ę zgodn ą z zał ącznikiem nr 1 do Regulaminu ∗ niepotrzebne skre śli ćZapomogi przyznawane z ZFŚS w 2020 r. Zapomoga socjalna; Zapomoga socjalna w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona raz w roku na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.Zgodnie z art. 8 ust..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

Jednak ustawa o zfśs regulująje ten obszar działalności określa, na co przykładowo pieniądze mogą być wykorzystywane.. Wczasy pod gruszą - pobierz w formacie pdf: 5.. Na podstawie Regulaminu ZF ŚS prosz ę o udzielenie mi bezzwrotnej zapomogiWniosek o zapomogę z Funduszu Socjalnego Pracownikom, w wielu przedsiębiorstwach, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kojarzy się głównie z dodatkową gratyfikacją finansową lub rzeczową otrzymywaną w okresach przedświątecznych.Wniosek - dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży.. Zapomoga (pomoc pieniężna lub rzeczowa) - pobierz w formacie pdf: 6.. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży .. Wniosek - dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.. Tworząc regulamin wewnętrzny dotyczący ZFŚS, można wprowadzić dodatkowe kryteria, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z tymi wskazanymi w ustawie o ZFŚS.Przedsiębiorcy zobowiązani ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) są obowiązani do gospodarowania środkami ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również podatkowymi.O Ś W I A D C Z E N I E o dochodach z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku Podstawę do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód ze źródeł podlegających opodatkowaniu i niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia) podatkiem odZwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zapomogę przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z innego zakładu pracy.Z artykułu dowiesz się m.in.: Jakie elementy powinien zawierać wniosek pracownika o zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: .. Wniosek -dofinansowanie kupna biletów do teatru, kina.. czy małzonek pracownika może występowac z wnioskiem o zapomoge niezaleznie od woli i wiedzy .Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚS.. Kto podejmuje decyzję w sprawie przyznania zapomogi z ZFŚS?Uzupełnienie punktu 1 i 2 nie jest konieczne kiedy z wnioskiem występują grupy wymienione w Regulaminie ZFŚS § 13 ust.. Swoją prośbę motywuję…Środkami z ZFŚS dysponuje pracodawca i to on decyduje, na co je wykorzysta.. Wniosek- dofinansowanie do wczasów zorganizowanych indywidualnie.. Jakie osoby mogą się ubiegać o bezzwrotną pomoc finansową, udzielaną ze środków funduszu?.

Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02.

W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. Jak wskazują organy podatkowe, zapomoga dla pracowników korzysta ze zwolnienia, gdy wpłacona jest z chorobą dziecka pracownika.. 1 pkt.. Załącznik 6Informuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018.. Wniosek o zapomogęZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną*Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.. Wypłata zapomogi z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.. Załącznik 5.2 Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 163.47 KB wzór word 48.5 KB..

0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoWniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.

Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Jednak w związku z tym, ze ustawa nie wymienia wszystkich możliwości, często dochodzi do nieprawidłowego spożytkowania środków .wniosek o świadczenie z zfśs - napisał w Różne tematy: Mam takie pytanie, skoro uprawnionymi do korzystania z zfśs, zgodnie z ustawą o zfśs, są pracownicy i ich rodziny, oznacza to że z wnioskami o przyznanie np zapomogi mogą wystapić jednoczesnie i pracownik i jego małżonek i dziecko?. Załącznik 4.2 Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 479.69 KB wzór word 50 KB.. Jednak dla celów dowodowych powinna być poświadczona odpowiednimi dokumentami, tj. odpowiednim zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym długotrwałą chorobę dziecka, orzeczeniem o niepełnosprawności .. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. 1-2 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s., przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej..Komentarze

Brak komentarzy.