Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.pdf

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. * Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zastrzega sobie prawo pobierania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198).informacji o poglądach czy ocenach Sądu Najwyższego lub jego organów, jeżeli nie zostały uzewnętrznione w określonej formie; o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań; Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje przez: udzielenie informacji publicznej, alboJeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku..

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:4.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać na końcu tej informacji.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art.61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. Termin i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek Udostępnianie informacji publicznej na.wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy informacji publicznej, a .Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Szczegółowe informacje na temat:.. Poniżej prezentujemy instrukcję instalacji darmowego czytnika ekranu wykorzystującego syntezator oparty na głosie aktora.Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.. Dostęp do informacji publicznej .Organ administracji nie może wydać decyzji odmawiającej udostępnienia informacji, jeśli uzna, że nie podlega ona przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.Na podstawie art. 2 ust.. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji .- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przesłany do urzędu gminy zwykłą pocztą elektroniczną, bez autoryzowania podpisu nadawcy.Data udostępnienia: 11.07.2014 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Dopiewo, ul. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych Burmistrz Sokółki informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 lipca 2019 r., właściwe do udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gminy.Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich..

zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:WNIOSEK.

Zasady udostępniania informacji publicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. z 2019 r. 1429) Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim .Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.. Na podstawie art. 2 ust.. 14 ust.. Na podstawie art. 2 ust.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia .. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Regulacje prawne • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Suwałkach Nr 022-14/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach .Art.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku..

Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ.

14 ust.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący umów na realizację zadań w ramach Budżetu ObywatelskiegoWZÓR: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Informacje publiczne będące w posiadaniu Podmiotu, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.. Taka decyzja zostanie .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji.o dostępie do informacji publicznej (t.j.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (rozmiar: 108 KiB) Regulacje prawne.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn.. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznejWNIOSEK.. Odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje: Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada kosztorysu inwestorskiego budowy boiska wielofunkcyjnego na działce 542/13.WNIOSEK.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL..Komentarze

Brak komentarzy.