Rażąco niska cena przykład wyjaśnienia

rażąco niska cena przykład wyjaśnienia.pdf

Kwestia rażąco niskiej ceny może stać się przedmiotem odwołania do KIO zasadniczo w dwóch sytuacjach: oferta wykonawcy zostaje odrzucona z powodu stwierdzenia rażąco niskiej ceny, alboReasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane .Pojęcie „rażąco niskiej ceny" nie zostało zdefiniowane w Pzp, jak również w dyrektywach unijnych. 2 Pzp mowa jest o „wykazaniu", czyli udowodnieniu, że cena lub koszt nie jest rażąco niska. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - wzór. 15 min czytania Jeśli dostałeś wezwanie do wyjaśnienia ceny to jesteś w szerokim gronie wykonawców. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.Rażąco niska cena - wyjaśnienia kalkulacji cenowej z perspektywy wykonawcy (cz. II). Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak nie odpowiadać na pytania zadane w ramach procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny.W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska.

a co dalej? Wbrew powszechnej opinii rażąco niska cena to nie cena niższa o co najmniej 30% od szacunków.

Jasne, nikt nie wymaga, aby składać dowód na każdą kwotę przewijającą się w wyjaśnieniu. Pamiętaj, że zamawiający wysłała takie wezwanie zawsze kiedy zaoferowana przez Ciebie cena, a nawet tylko jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Akty prawne UE. Zważając na powyższe, w przypadku zamówień o tzw. wartości krajowej wykonawca nie może wnieść skutecznie odwołania na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.W art. 90 ust. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Decydujące znaczenie mają indywidualne okoliczności zamówienia.1. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 października 2011 r.W niniejszej analizie zajmiemy się wyłącznie kwestią odwołania z powodu rażąco niskiej ceny. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach.Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym. Tym samym wyjaśnienia wykonawcy nie mogą stanowić jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, zawierającej ogólne informacje o działalności wykonawcy lub deklaracje co do realizacji zamówienia za zaoferowaną .Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny odbywa się na podstawie art.

90 ust.1, nie zaś na podstawie art.

87 ust.1. Nie została ona zawarta w katalogu czynności przewidzianym w art. 180 ust. Ponieważ przepisy Pzp nie zawierają legalnej definicji rażąco niskiej ceny, o tym, czy cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, decyduje zamawiający, który powinien mieć wiedzę pozwalającą zweryfikować zaoferowane przez wykonawców ceny oraz .Co w przypadku, gdy wyjaśnienia wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny wpłyną do zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu. Wykonawca wysyła pismo, że jego oferta nei zawiera raząco niskiej ceny a okazuje sie że wyjaśnienia nie są wystarczające dla Zamawającego i odrzuca ofertę.Wypracowanie definicji rażąco niskiej ceny nastąpiło w orzecznictwie, w którym przyjmuje się, że cena rażąco niska to cena nierealistyczna i niewiarygodna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień i innych ofert, za którą wykonanie umowy byłoby dla wykonawcy nieopłacalne.Definicja rażąco niskiej ceny: W orzecznictwie i literaturze podkreśla się, że pojęcie ceny ' rażąco niskiej" jest nieostre, „ bez względu na zastosowanie pomocniczo wykładni tego pojęcia przy użyciu Słownika Języka Polskiego PWN" a „ nieostrość ta nie może być w ten sposób usunięta, ponieważ Słownik czy inne tego typu źródła tłumacząc pojęcie posługują .Czym jest rażąco niska cena? Takim sygnałem ostrzegawczym dla zamawiającego jest zgodnie z ustawą zwłaszcza .W artykule - bazując głównie na wyrokach KIO − omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące rażąco niskiej ceny z punktu widzenia wykonawcy.

Podpowiadamy w nim, jak sformułować wyjaśnienia, wskazując przykłady autentycznych pism i doradzamy, jak.

akt .Pierwszym przepisem, w ustawie Pzp, który mówi o „rażąco niskiej cenie", jest przepis art. 89 ust. Oczywiście nie da się prosto powiedzieć, kiedy cena powinna wydawać się rażąco niska. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Ustawodawca albo popełnił błąd, albo umyślnie zrezygnował z prawa zamawiającego do wyznaczenia terminu na złożenie wyjaśnień.Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt. 1a pkt 2 ustawy Pzp. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wyjaśnienia na podstawie art. 90 ust.1 poprzedzone zostały wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty, w tym ceny na podstawie art. 87 ust.1. 1 stanowi wprost, że zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, jeżeli ten zaoferował w postępowaniu cenę, koszt lub ich istotne części składowe, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego .I. Wzór wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny >>> Strona główna.

1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.

z 2013 r. 907, z późn. Ale dla kluczowych składników, czyli szczególnie tych, w odniesieniu do których wykonawca sięga po .Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust. Decyzje Komisji; Dyrektywy;Przeglądając ostatnie orzecznictwo w zakresie rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych od 19.10.2015r. 1 pkt 4, który stanowi o tym, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 4 Pzp i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można sie zatem ograniczyć do złożenia pisma składającego się z kilku zdań, zawierającego oświadczenie, że cena ta nie jest ceną rażąco niską.Wykonawca, który wniesie odwołanie na zaniechanie zamawiającego związane z brakiem wezwania wykonawcy do wyjaśnienia, czy cena realizacji zamówienia nie jest rażąco niska, powinien wskazać w uzasadnieniu argumenty potwierdzające, że konkurencyjna oferta zawiera elementy takiego wynagrodzenia (wyrok z 4 września 2014 r.; sygn. W ocenie Izby, z samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, iż cena jest rażąco niska, a przedmiotem oceny pozostają wówczas wyjaśnienia samego wykonawcy.Rażąco niska cena oferty. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje dotyczące ceny nie mogą być uznane za informacje, o których mowa w art. 86 ust. 23 mar 2020, 00:01.Służyć temu mają same wyjaśnienia, a także dowody, jeżeli takowe istnieją. Jak głosi art. 90 ust. które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości .(KIO 624/19) Izba uznała, że „wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać, co spowodowało obniżenie ceny, jak również w jakim stopniu wskazany .Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 90 ust. Zgodnie z treścią art. 89 ust. Powyższy próg rozbieżności skutkuje jedynie obligatoryjnym uruchomieniem przez zamawiającego procedury wyjaśnienia, czy oferta .Udzielone przez niego wyjaśnienia mają bowiem za zadanie udowodnić zamawiającemu, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana. zaobserwowałam dwa kierunki: 1/ część składów orzekających widzi konieczność odrzucenia oferty w przypadku, gdy w udzielonych wyjaśnieniach Wykonawca nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny / KIO 592/15,598/15,602/15 z 15.04 .Jeśli szukasz wskazówek co do sporządzenia odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty przeczytaj artykuł Zasady wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja „rażąco niskiej ceny" czy też „rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje. Odwołanie do KIO z powodu rażąco niskiej ceny..Komentarze

Brak komentarzy.