Wzór zaświadczenia dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela
Zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy, informujące o tym, że nie ma zarejestrowanych nauczycieli, posiadających wymagane kwalifikacje. W ostatnim roku stażu byłam zatrudniona jako nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego ( cały etat) oraz prowadziłam 4 godziny .zaświadczenia dyrektora szkoły) zawierające informacje o: o zatrudnieniu w dniu 06.04.2000 r. - dotyczy nauczyciela, który otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 7 ust. prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania staŜu; w. przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania staŜu zmienił miejsce zatrudnienia, orazwniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (.doc) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, zaświadczenie dyrektora szkoły (.doc)zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym .2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w .2) zaświadczenie Dyrektora szkoły zawierające informacje o: a.

wymiarze zatrudnienia Nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć.

3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. z 2000 r.zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w .2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu, 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu,2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela .c) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - poświadczona kopia (§9, ust.1, pkt 1).

Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły .Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia -- jaki druk.

W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywani stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w .Title: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu Author: UWM Last modified by: Dorota Nowakowska Created Date: 10/30/2007 6:52:00 AM Company: UWM Other titlesImię i nazwisko nauczyciela. To problem dyrektora, by posiadał wzór takiego zaświadczenia-jeżeli nie ma, znajdzie tu:. Świadomie napisałam teczkę w cudzysłowie, gdyż zgodnie z obecnym rozporządzeniem MEN, tzw. teczkę składa wyłącznie nauczyciel mianowany w kuratorium, jak stara się o stopień nauczyciela dyplomowanego. WZÓR WNIOSKU O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STOPIEŃ .Zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,jest zatrudniony na czas określony na okres wynikający z organizacji nauczania lub zastępstwa - na okres krótszy niż okres trwania stażu - (dotyczy to nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego), W przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach i łączny wymiar jego zatrudnienia2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela .Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika.

4.Oświadczenie dyrektora szkoły/placówki o działaniach podjętych w celu pozyskania.

Wymiar zatrudnienia w okresie odbywania stażu Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu Wymiar zatrudnienia w dniu wydania zaświadczenia. d) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające: - informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz.w roku szkolnym, w którym Nauczyciel złożył wniosek) oraz w okresie odbywania stażu;2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju. Zaświadczenie dyrektora szkoły o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,2.Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczyciela, który ma być zatrudniony. podpis osoby upoważnionej Na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.147_Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły_przedszkola (przykładowy wzór).rtf 43,3k 148_Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły_przedszkola (przykładowy wzór).rtfzaświadczenia dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz o zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego tygodniowego wymiaruGotową „teczkę" składasz dyrektorowi. 5a pkt .zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia oraz o nauczanym przeze mnie przedmiocie ( rodzaju prowadzonych zajęć) w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;. My, na tym etapie, dostarczamy wyłącznie dokumenty (czyli wniosek z załącznikami).Z całą stanowczością podkreślić należy, że dopiero w wypadku obiektywnego braku warunków do zatrudnienia nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, stosunek pracy nawiązuje się z nim na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, o czym przesądza art. 10 ust.6 Karty .Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem (poświadczona kopia)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt