Podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji

podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji.pdf

Prośbę motywuję tym, iż zgóbiłam oryginal.Dokument ten może być potrzebny przy przyjęciu mnie do szkoły ponadgimnazjalnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Sz. Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie: a) opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł; b) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Mickiewicza w Słupsku Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 IM.JÓZEFA GARDECKIEGO UL.JANA BROŻKA 15 01 - 451 WARSZAWA. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 225 w Warszawie ul. Jana Brożka 15 01 - 451 Warszawa PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla:. Do podania należy dołączyć: 1. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.w lewym gornym rogu: imie i nazwisko adres zamieszkania data i miejsce urodzenia w prawym gornym rogu miejscowosc i data Sz. Dryrektor (jego imie i nazwisko) i jakiej szkoly (czyli nazwa PEŁNA) Zwracam się z uprzejma prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Maz. Mam nadzieje, że moja prośba zostanie .pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

3.Do Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół im. W roku szkolnym. uczęszczam do klasy. druk podania do Dyrektora Szkoły o wydanie duplikatu świadectwa. 3.Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych są wydawane na pisemną prośbę skierowaną do Dyrektora szkoły. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.Jasna 51m. 2.Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z niszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).a) złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu (załącznik nr 1), b) dostarczyć zdjęcie (format 30 x 42 mm) opisane danymi ucznia (imię i nazwisko, adres zameldowania), c) wnieść opłatę „za wydanie duplikatu" na rachunek bankowy (załącznik nr 2). Komisji Edukacji Narodowej w Skarbimierzu Osiedle Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. PROCEDURY ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ W-F. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. A ktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej), 3. druk podania do Dyrektora Szkoły o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.Załącznik Nr 3 do procedur wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych (.) w Zespole Szkół Ekonomicznych im.

Andrzeja Struga w Gliwicach Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/maturalnego Zwracam się z.

D owód wpłaty, 2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .Do Dyrektora. Komeńskiego w Lesznie WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJIo Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. z 2015 r. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Z poważaniem/ z wyrazami szacunku.Bydgoszcz Dnia 14.03.06 Natalia Jasińska ul.Podgórna 31/2 85-158 Bydgoszcz Dyrekcja Gimnazjum nr 22 ul.Dąbrowskiego 8 w Bydgoszczy PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum. Jednocześnie informuję, że.4. Załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. Oryginał legitymacji szkolnej uległ. (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia). Zachodzącego Słońca 5, 01-495 Warszawa Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnegoW przypadku utraty oryginału legitymacji - osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu - załącznik nr 1.

Jana Marcina Szancera w Warszawie WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO Zwracam się z prośbą o.

(ukończenia szkoły podstawowej, promocyjnego do klasy) Przyczyna utraty oryginału świadectwa:Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: Jadzia Last modified by: user Created Date: 3/6/2014 10:04:00 AM Company: Zespół Szkół nr 5 Other titles: Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej1. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz dowód dokonania opłaty skarbowej. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 z siedzibą przy ul. Swoją prośbę motywuję tym, iż poprzednia przez pomyłkę została wyprana i zniszczyła się, nie nadaje się do ponownego użytku nawet po wysuszeniu. W celu wydania duplikatu świadectwa szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Pani Dyrektor Beaty Kwasigroch z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (do pobrania: TUTAJ) oraz uiszczenie opłaty w wysokości 26 zł zł na poniższy numer konta: 03 1240 6452 1111 0010 4801 2187Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku PODANIE Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji.

W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.Do Dyrektora Głównej Wojskowej Szkoły Średniej we Wrocławiu Husarz ul. Zagłębiowska 8 52-007 Wrocław PODANIE o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji w związku z: niepotrzebne skreślić zagubieniem zniszczeniem zmianą adresu zamieszkaniawydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9,00 zł wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26,00 zł. Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9.00 zł .Znasz odpowiedź na pytanie: podanie o prośba o wydanie duplikatu zaginionej legitymacji szkolnej ? Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej. 2.Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kliknij i odpowiedz.W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Zespółu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni. Oryginał świadectwa szkolnego / maturalnego uległOsoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 285 im. procedury dotyczące zwolnień uczniów z zajęć W-FZwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu mojej legitymacji szkolnej. Oświadczam, że .dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1). Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby..Komentarze

Brak komentarzy.