Wzór oświadczenia uczestnika projektu rpo wsl
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.Wzór oświadczenia osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014.5. Odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori w Przedszkolu Bajtuś Nr WND-RPSL.11.01.03-24-020G/18-004 przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem moich danych osobowych jestZarząd Województwa Śląskiego, z siedzibąOświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dane uczestników indywidualnych. 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 10 do Umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu; 87,5kB DOC Zał. UCZESTNIKA PROJEKTU** *Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu).

1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.

11 do Umowy - Dane uczestników projektu RPO WSL 2014-2020WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kwalifikacje spawacza od ręki" nr WND-RPSL.11.03.00-24-0341/17 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1.projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 3. *W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Małopolski Tele-Anioł" OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Część A - dotyczy danych osobowych przekazanych w celu realizacji projektu, innych niż wskazane w Części B i C W związku z przystąpieniem do projektu pn.projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.załącznik nr 15: Wzór Oświadczenia Beneficjenta w sprawie przepływów finansowych na rachunku projektu, załącznik nr 16 do umowy o dofinansowanie projektu zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem: Oświadczenie Beneficjenta w sprawie zmniejszenia wartości projektu, załącznik nr 17 a: Oświadczenie o .Last activity.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn.

10 do Umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu Zał. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.4.Załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieW związku z powyższym „stare oświadczenia uczestników projektu" pozostają w mocy. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, 4.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości" nr RPSL.11.02.02-24-07FA/17 przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul.Załącznik nr 8 - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami - standardowa 4 2. Beneficjent zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tymprojektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020; 3.

Okres, o którym mowa w ust.

Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie.Zaktualizowany wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu, w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020537,5kB Wzór plakatu promocyjnego RPO WSL dot. Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika projektu oświadczenie, zgodnie ze wzorem pn. Wzór Oświadczenia w brzmieniu dostosowanym odpowiednio przez Instytucję Pośredniczącą zamieszczono poniżej.WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Badanie wad postawy w powiecie kłobuckim" przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email:Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies.70,0kB DOC Zał. Beneficjent, przed udzieleniem wsparcia uczestnikowi projektu, zobowiązuje się odebrać Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad. Zgadzam się Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych.

Zatem z punktu widzenia uczestnika projektu nic się nie zmienia, w dalszym ciągu posiada on dostęp do.

My flashcards.Saved flashcardsUczestnik Projektu jest zobowiązany złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Zasad. 11 do Umowy - Dane uczestników projektu RPO WSL 2014-2020 Zał. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w projekcie. Wzór oświadczenia uczestnika projektu, znajdującego się na stronie internetowej Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są przechowywane dokumenty związane z projektem.WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. **W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.Przykładowe wzory uzupełnionych dokumentów - Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do Zbiorów RPO 10 stycznia 2017 / w aktualności / Autor Klaudia Rzeczkowskakontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020, 3. (RPO WSL 2014- 2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 2.WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU. umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. 737,5kB Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT obowiązuje od września 2018; 1,9MB Wzór umowy dla PUP wraz z załącznikami (Działanie 7.2 RPO) obowiązuje od maja 2019Wzory umów/decyzji oraz załączników do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałącznik nr 4. „Nowe oświadczenia" podpisują tylko nowo rekrutowani uczestnicy projektu.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Technologie cyfrowe i języki obce - nie obce dla śląskich pracowników" nr. 4.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU. Wydatki związane z realizacją projektu mogą być ponoszone w terminie do 30 dni kalendarzowych po okresie8..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt