Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej 2019
z 2019 r. pod poz. 1414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W). 2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. 951), które utraciło moc z dniem 4 maja 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia .Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej 2016. Dnia 20 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej - Dz. z 19 maja 2018 r., poz. 951.Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. W efekcie zmodyfikowano wzór upoważnienia KON-W. W nowym wzorze imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, w formularzu w wersji KON-W (6), zrezygnowano ze wskazywania poczty .Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli .Nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Warto znać ten wzór, by móc sprawdzić kontrolującego urzędnika.Wzór imiennego upoważnienia do.

W nowym wzorze imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej w formularzu w wersji KON-W (6), zrezygnowano z wskazywania poczty pozostawiając .Rozporządzenie zawiera nowy wzór upoważnienia i jednocześnie informuje, że traci moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. Po wprowadzeniu zmian wzór KON-W będzie zgodny z aktualnymi wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2. Po wprowadzeniu zmian wzór KON-W będzie zgodny z aktualnymi wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).2) UpowaŽnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej, które nie spelnia wymagaó, o których mowa w art. 283 § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie, które nie spełnia wymagań, o których mowa w § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli .Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) zostanie zmodyfikowany - wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów.

z 30 lipca 2019 r.

pod poz. 1414 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. W razie niemożności wszczęcia kontroli z powodu nieobecności podatnika organ wzywa do stawienia się w siedzibie organu kontrolującego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Kontrolowany jest obowiązany ustanowić pełnomocnika na wypadek swojej nieobecności .Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. Zażądaj również okazania legitymacji służbowej przez pracownika urzędu, który nie będzie mógł przystąpić do kontroli, jeżeli tego nie zrobi.W załączniku do rozporządzenia określono wzór tego upoważnienia na formularzu KON-W (5). Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej, które nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 283 § 2, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia .Określa się wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. Warto pamiętać, że wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej został określony przez ministra finansów w drodze rozporządzenia.Wyłącznie informacyjnie poniżej zamieszczamy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, jakie wystawiał GIODO przed 25 maja 2018 r.

Najprawdopodobniej upoważnienia wystawiane przez PUODO nie będą diametralnie odbiegały od treści i formy.

Teraz formularz jest zgodny z obecnymi wymogami wynikającymi z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. rozporządzenie RODO).03.06.2019 14:55 Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) zostanie zmodyfikowany - wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. Nr 184, poz. 1901).ZMIANA PRAWA Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Zakres kontroli nie moŽe wykraczaé poza zakres wskazany w upowaŽnieniu (art. 283 § 4 i 5).Dniem wszczęcia kontroli jest dzień doręczenia imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wraz z okazaniem legitymacji służbowej kontrolowanemu. wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej. Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Wszczęcie kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem § 3 i art.

284a wszczęcie kontroli podatkowej na podstawie legitymacji służbowej § 1, następuje przez doręczenie.

Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w:W zależności od przedmiotu kontroli może ono zostać udzielone przez naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, jak również władze samorządu terytorialnego. z 2015 r. 2305).Natomiast w Dz.U. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, z zastrzeżeniem § 2. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca .§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2. Projektowany wzór upoważnienia jest analogiczny do dotychczasowego, przy czym wprowadzono do niego jedynie zmiany dostosowawcze wynikające ze nowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 .Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy upoważnienia określone w § 2.W Dz.U. Po wprowadzeniu zmian wzór KON-W będzie zgodny z aktualnymi wymogami unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).Po wszczęciu kontroli bez zawiadomienia, o którym mowa w art. 282b § 1, informuje się kontrolowanego o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282c § 3). Nr 36 poz. 281).Projektowane rozporządzenie, podobnie jak dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. Nr 165, poz. 1370), określa wzór do przeprowadzenia kontroli.W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów ws. Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej jest dokumentem, na mocy którego upoważniający (mocodawca) poprzez jednostronne oświadczenie woli upoważnia osobę trzecią (pełnomocnika) do reprezentowania go w trakcie kontroli podatkowej.Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego Książka kontroli skarbowej Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2011 roku.Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w:Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, z zastrzeżeniem § 2. Zastąpi ono rozporządzenie z 18 sierpnia 2005 r. (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt