Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego
Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja. programu - wskaźnik jest realizowany na poziomie 5 nauczycieli, co stanowi 60% wykonania. Studium wykonalności Tak 2.Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie I. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego A.2.1.wniosku o dofinansowanie oraz złożył wniosek o płatność końcową. Powiat 4 .Prosimy o zapoznanie się z dokumentami pomocnymi w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie projektu. Sekcja G: Lista załączników 1. ☐ W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zapoznałem się i akceptuję powyższe warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego A. 2 Wprowadzenie W ramach RPO WP 2014-2020 wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie na realizację konkretnychJest to nieedytowalna dla Wnioskodawcy część wniosku o dofinansowanie zawierająca informacje nt. numeru naboru,, w ramach którego składany jest wniosek oraz właściwych dla niego poddziałania, działania i osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.

U.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO. Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 8. Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków. Na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Regulaminem konkursu / Wezwaniem do złożenia wniosku☐ W imieniu Wnioskodawcy i Partnerów oświadczam(y), iż zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia w zakresie warunków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. z cz. V Budżet projektu] 1.19 Wnioskowane dofinansowanie: [autom. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu Numer naboru: RPMP A.1 Dane wnioskodawcy A.2 Adres siedziby A.3 Dane teleadresowe 1.

Informacje ogólne o projekcie A.1 Program operacyjny A.2 Oś priorytetowa A.3 Działanie A.4 Poddziałanie.

umowie - oznacza to niniejszą umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. z cz.Niniejsza instrukcja odnosi się do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość: - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 [dalej: RPO WŁ]Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wykaz użytych skrótów: BF - Beneficjent składający wniosek o dofinansowanie DWR - dodatkowe wynagrodzenie roczne IZ POPT - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wnioskami, które otrzymały dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Do Państwa dyspozycji przekazujemy przygotowane przez Beneficjentów aplikacje, (z których usunięto informacje wrażliwe), a które zostały przekazane do KE jako wersja ostateczna, w naborach 2010-2013. W obecnej perspektywie planujemy udostępnianie Państwu ostatecznych wersji .Załącznik nr I Formularz wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu należy zapoznać się z instrukcją jego wypełnienia.1 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGOZałącznik nr 8 - wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) WZÓR KWOTY RYCZAŁTOWE1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 Nr umowy:4.

Tytuł projektu W polu należy podać pełny tytuł projektu.

.wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy Poddziałania 2.2.1. Informacje ogólne o projekcie 1. Nazwa programu operacyjnego A.2. 3, przenosić. Beneficjent nie może od dnia rozpoczęcia okresu kwalifikowalności kosztów, o którym mowa w § 7 ust. 3.1.2 wniosku.z 2013 r. 1422), a w szczególności poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. załącznik nr 3 do regulaminu naboru nr rpmp.08.01.00-ip.02-12-004/19 instrukcja wypeŁniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wspÓŁfinansowanego ze ŚrodkÓw efs w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa maŁopolskiego na lata 2014-2020 kraków, luty 2019 r.wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Europejski Fundusz Społeczny Kielce, październik 2019 r. - 2 -. wskazane w punkcie 2.8 wniosku muszą podpisać się na papierowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu.wniosek o dofinansowanie projektu ze ŚrodkÓw europejskiego funduszu spoŁecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa opolskiego na lata 2014 - 2020 data i godzina wpŁywu wniosku pole automatyczne pieczęć numer wniosku o dofinansowanie pole automatyczne korekta pole automatyczne wnioskodawca tytuŁ projektuWniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nazwa wnioskodawcy: Osoba do kontaktu: , telefon: , email: Sekcja A.

Tytuł projektu powinien w jasny i nie budzący wątpliwości sposób oddawać sens przedsięwzięcia, które ma.

Wzór wniosku o dofinansowanie i Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie; Informacja w zakresie prawidłowego opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i załączników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego .Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla potrzeb procesu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. z .Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: 1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej:. Przyporządkuj poszczególne zadania do odpowiednich wskaźników wskazanych w pkt. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową, w tym z opisemwniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 1 oraz przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, o którym mowa w § 5 ust. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne) Gdańsk, luty 2017 r.Wniosek o dofinansowanie nazywany dalej „wnioskiem", składa się z formularza wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz załączników. Przedmiot umowy § 2. Województwo 3. CZĘŚĆ OGÓLNA A.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt