Wzór oświadczenia uczestnika projektu
ochrony danych osobowych, przekazujemy do stosowania uaktualniony wzór Oświadczenia uczestnika projektu, dostosowany do wymogów RODO.Załącznik nr 7 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika. „uczestniku Projektu" oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych Ministra. Oświadczenie Uczestnika Projektu do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Małopolski Tele-Anioł" OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Część A - dotyczy danych osobowych przekazanych w celu realizacji projektu, innych niż wskazane w Części B i C W związku z przystąpieniem do projektu pn.Załącznik nr 5 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy" zobowiązuję się, że: 1.W terminie 4 tygodni po zakończenia udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi daneWZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. Kierunek Kariera nr RPMP.10.03.00-IP.01-12-075/16Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot. MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.Załącznik Nr 2 do regulaminu projektu - Wzór oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn.

„Zbadaj się, to przecież takie proste." OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU i wdrożyć do stosowania wzór.

Aktualizacja z 22 września 2016 r. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Załącznik nr 4 do umowy: Wzór oświadczenia.13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „Kierunek Kariera": W związku z przystąpieniem do projektu pn. Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia uczestnika projektuMIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU * * W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych.Załącznik nr 6: wzór oświadczenia uczestnika Projektu Oświadczenie uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kompetentni Mazowszanie - rozwójWZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn.

„Kwalifikacje spawacza od ręki" nr WND-RPSL.11.03.00-24-0341/17 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,.

ze złożonym przez Beneficjenta lub Partnerów 7 oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.8 7.Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Beneficjenta o niezaleganiu z US. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcjęW związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby w trakcie dalszej realizacji projektu zaprzestać stosowania dotychczasowego wzoru formularza pt. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 8. Załącznik nr 7 Wzór ośwaidczenia Beneficjenta o niepodleganiu karze. ** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. Twój świadomy wybór - program profilaktyki nowotworów głowy i szyi przyjmuję do wiadomości, iż: 1.Załącznik nr 4. oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1.Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.

13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ) W związku z przystąpieniem do.

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO" przyjmuję do wiadomości, iż:MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU** *** Dotyczy wyłącznie Projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których istnieje obowiązek monitorowania efektywności zatrudnieniowej. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 105,5kB DOC 8. Typ: docx Rozmiar: 56.23 Kb Dodano: 21 czerwca 2019 Pobrany: 212 razy. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (docx, 153.88 KB). W terminie 4 tygodni po zakończenia udziału w Projekcie przekażę eneficjentowi dane dotycząceZałącznik nr 9 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych iZałącznik nr 1 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych w woj.

lubuskim w systemie popytowym, oświadczam że przyjmuję do wiadomości iż: 1.załącznik nr 6: Wzór.

Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania.Wzory formularzy i dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 2017-08-01: 2018-05-24 : Pomóż nam .Załącznik nr 5 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Program profilaktyki zdrowotnej MegaMed: „Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego,Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych", Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".Wzór oświadczenia uczestnika projektu 111,0kB DOC 4. 4 i pkt. Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowejz brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 7. Dane uczestników projektów 79,0kB DOC 5. Typ: docx Rozmiar: 57.03 Kb Dodano: 21 czerwca 2019 Pobrany: 205 razy. 8 nazwę i adres Państwa placówki POZ.Załącznik nr 5.2: Wzór oświadczenia uczestnika projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn „Akademia Kształcenia Językowego", niniejszym oświadczam, że przyjmuje do wiadomości, iż: 1. administratorem danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program OperacyjnyWzór oświadczenia uczestnika projektu docx; 85,0kB DOC 3. Załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieZałącznik nr 7: wzór oświadczenia uczestnika Projektu Oświadczenie uczestnika Projektu (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)WZÓR OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Załączniki do umowy (zip, 2.38 MB). Title: załącznik nr 7- wzór oświadczenia uczestnika Author: USER1Załącznik nr 5 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Inwestuję w siebie" zobowiązuję się, że: 1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 71,5kB DOC 6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt