Wzór wyrażenia zgody na potrącenie z wynagrodzenia
Oświadczenie pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z .Imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania, stanowisko służbowe .Niektóre należności, takie jak składki na rzecz związku zawodowego czy zwrot należności do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą. Na mocy przepisów kodeksu pracy, potrącenie z wynagrodzenia jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Wynagrodzenie za pracę pełni m.in. funkcję alimentacyjną, tzn. służy zaspokojeniu potrzeb życiowych pracownika i jego rodziny. 91 Kodeksu Pracy stanowi: "Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie".Dla potrącenia z wynagrodzenia za pracę wy-maga się zgody pracownika wyrażonej na pi-śmie. Przedstawiamy przykładowy wzór zgody pracownika na potrącenia. Skutkiem potrącenia jest to, że wynagrodzenie wykonawcy zmniejsza się do kwoty 900zł. Warszawa, dnia. (imię i nazwisko). (adres zamieszkania)Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia nie winy pracownika, to należności, których nie wymieniono w art. 87 § 1 i 7, mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.W świetle art. 91 k.p. wyrażenie przez pracownika w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia za pracę należności z tytułu niedoborów, które mogą się ujawnić w przyszłości jest nieważne".Wszystkie pozostałe należności niewymienione powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, tylko po wyrażeniu przez niego wcześniejszej zgody na potrącenie.

Nasz pracownik podpisał oświadczenie w firmie udzielającej pożyczek, że w razie niespłacenia pożyczki.

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za zgodą pracownika? W każdym wypadku zgoda na potrącenie mu-si być konkretna, a więc udzielona w odniesie-niu do określonej kwoty istniejącego już i wy-magalnego zobowiązania.Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia nie z winy pracownika. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane. Jak orzekł Sąd Najwyższy, wyrażenie zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez zgody pisemnej jest nieważne (art. 58 § 1 k.c. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na dokonanie potrącenia nadpłaconych należności .Inwestor dokonuje potrącenia kary umownej z wynagrodzenia. Bez wątpienia jednak zgoda taka powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać. Pierwsza to potrącanie takich wierzytelności, co do których dokonywania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa i taka operacja nie wymaga zgody pracownika.Co oznacza, że konieczna jest wyraźna zgoda na potrącenia dobrowolne. Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie musi być wyrażona na piśmie. Jeżeli tego nie zrobi, potrącenia nienależnie wypłaconych należności może dochodzić jedynie za zgodą pracownika.

Co do zasady potrącenia możliwe z wynagrodzenia pracownika można podzielić na dwie grupy.

Przepisy prawa pracy zawierają szereg warunków i ograniczeń, do jakich musi zastosować się pracodawca dokonujący potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia. Z tego powodu podlega ono prawnejPrzystąpienie do ubezpieczenia grupowego jest dobrowolną decyzją pracownika, w związku z czym to zatrudniony wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia składek z wypłacanego przez pracodawcę wynagrodzenia czy zasiłku. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, płatnik w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc bieżący raport ZUS składa raport RSA, wykazując w nim kwotę wynagrodzenia .Czy pracownik może wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia „na przyszłość". 3 Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia pracownika oraz z nagrody jubileuszowej 4. Chodzi tu np. o sytuacje związane z udzieleniem pracownikowi pożyczki- raty mogą być w takiej sytuacji potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia.Wzór oświadczenia pracownika w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie potrącenia należności z wynagrodzenia za pracę. Zgoda pracownika nie wystarczyOświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym zasadami korzystania z kart Multisport oraz potwierdzam odbiór karty Multisport. Wyjątek od tej zasady stanowi instytucja potrącenia.

Potwierdzam zgodność zgłoszonych przeze mnie informacji, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Jakie obowiązki ma pracodawca? Nie jest wymagane uzyskanie zgody na potrącenie, możliwość kompensaty wynika .Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko te należności, które zostały wymienione w Kodeksie pracy. Potrącenie innych .Wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody jedynie w następnym (najbliższym) terminie płatności. Potrącenie dokonane niezgodnie z przepisami narazi pracodawcę na .Czy istnieje możliwość wyrażenia zgody w formie elektronicznej na potrącenie z wynagrodzenia dobrowolnej kwoty? Wyrażenie przez pracownika zgody na dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę bez zachowania formy pisemnej jest nieważne. Pytanie: Pracodawca nie posiada Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i udziela natomiast pożyczek ze środków obrotowych. W regulaminie przyznawania pożyczek zawarł zapis że pracownik zobowiązany jest do spłaty całej pozostałej kwoty pożyczki w przypadku rozwiązania umowy .Z wynagrodzenia pracownika odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, jeżeli z uwagi na nieobecność w pracy pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia.

Istotne, by potrącenia z wynagrodzenia dokonywane były w wymienionej kolejności i w granicach określonych.

Które z potrąceń wymagają zgody pracownika, a które mogą być dokonane nawet wbrew .Czy pracownik może odwołać zgodę na dobrowolne potrącanie z jego pensji rat pożyczki. Tutaj znajdziesz wzór oświadczenia pracownika o zgodzie na potrącenie.wzór / szablon dokumentu - Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia za pracę. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika powoduje, że pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia i .Potrącenie z wynagrodzenia. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia powinna być wyrażona na piśmie. Wyrażona na piśmie zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę powinna wyraźnie określać należność, którą pracodawca ma potrącać oraz w jakiej częstotliwości i wysokości pracodawca ma dokonywać potrąceń.przypadkach potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia jest możliwe tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. w związku z art. 91 i 300 k.p.), (wyrok z 1 października 1998 r. I PKN 366/98). Mogą to być np. Jeżeli pracodawca dokona potrącenia bez pisemnej zgody pracownika, wówczas wykracza przeciwko .Wynagrodzenie. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r. (II PZP 4/12, OSNP 2013/13-14 .W praktyce pracownik oświadczenie składa razem ze zgodą na potrącenie. Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na potrącenie musi być, pod rygorem nieważności, sporządzone na piśmie.O ile forma pisemna została wyraźnie zastrzeżona dla wyrażenia zgody na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę, o tyle treść tej zgody pozostaje już w gestii samego pracownika. Taka zgoda nie .Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wyraził pisemną zgodę na dokonanie potrącenia z jego wynagrodzenia za pracę: składki z tytułu ubezpieczenia grupowego w kwocie 53 zł .Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2012 r. (IBP 2/12, OSNP 2013/15-16/174), w odniesieniu do odpowiedzialności za długi związanej z niedoborem, przyjął natomiast, że: nie jest wykluczone, że pracownik może wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia już po jego dokonaniu, gdy ma tego świadomość, a mimo to zgadza się na potrącenie, ponieważ uznaje dług.Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie musi być wyrażona na piśmie. Wyrażam zgodę na potrącanie z mojego comiesięcznego wynagrodzenia łącznej kwoty _____ zł.Sposób dokonania i wysokość potrąceń z wynagrodzenia pracownika zależy od tego, z jakiego tytułu dokonujemy potrącenia, oraz od tego, ile ów pracownik zarabia. Dla dokonania potrącenia wystarczające jest wysłanie pisma - oświadczenia o potrąceniu do drugiej strony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt