Wzór podania o duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej
(proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa ) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 1 , odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.Podanie o wydanie odpisu swiadectwa ukonczenia liceum. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A. I Oddział Włocławek 25 1020 5170 0000 1602 0005 4726 W treści przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska, opłata za duplikat świadectwa - ułatwi to identyfikację wpłat.Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły / świadectwa szkolnego. Do Wniosku załączam dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu świadectwa. dowodem osobistym. Duplikaty o których mowa wydaje się na podstawie dokumentacji pedagogicznej znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i .Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp. Z tego co pamiętam a studia niezbędne jest świadectwo dojrzałości a obecnie zaświadczenie o egzaminie maturalnym /nowa matura/ a nie św. ukończenia szkoły. Czy obowiązują nas w tym przypadku takie same przepisy, jak przy wydawaniu świadectwa pracy?Karta przebiegu studiów-wzór do przygotowania przez studenta lub absolwenta.

W jakim terminie mamy obowiązek wydać mu taki duplikat? Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Twoje imię i nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24 Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel. Proszę dostarczyć szkolne odpisy świadectw. Ta witryna używa plików cookie. Pozostało jeszcze 96 % treści. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz Proszę o informację jak ma wyglądać wzór odpisu świadectwa ukończenia szkoły.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu na bieżącym wzorze.W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy), - rok ukończenia szkoły/klasy.1. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu. zmianami) w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.

- Akty PrawnePytanie: Jakie elementy powinny znaleźć się w duplikacie świadectwa ukończenia szkoły.

Tekst pierwotny. nr 225 poz.1635 z późn. Jeżeli student zgubi swoją starą legitymacje, to musi napisać podanie do Świadectwo ukoŃczenia szkoŁy Średniej/ponadgimnazjalnej. Duplikat odbiorę osobiście / odbierze osoba upoważniona na piśmie / proszę przesłać na wskazanyW przypadku utraty oryginału świadectwa, należy wydać duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa. Załączniki: Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu mistrza/świadectwa robotnika; Wzór wniosku o wydanie świadectwa szkolnego· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić? Proszę o szczegóły - komentarz. Wzór pisma do związku zawodowego w sprawie konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności. Największa .nazwisko i imię data _____ nazwisko panieńskie _____ Dyrekcja Zespołu Szkół data urodzeniaUWAGA Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r (Dz.

Nr 97 poz.

624 z późn. Dokumenty są dostępne co najmniej przez 50 lat. -----we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Aby otrzymać duplikat ww .Kupię świadectwo ukończenia szkoły średniej. Wzory druków; Podanie o duplikat legitymacji; Podziel się: Wyślij email do znajomego; Facebook; Google+; Zespół Szkół Energetycznych Technikum nr 13 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10. Mikołaja Reja 25 80-870 Gdańsk (58) 762-28-25 (58. .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia szkoły licealnej Prośbę motywuję tym, iż zgubiłam oryginał. Zgłosił się do nas były pracownik z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy. W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/dojrzałości), rok ukończenia szkoły.1.W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat - załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej - oraz określeniem:świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnieDuplikat.

zm.) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.Duplikat świadectwa ukończenia szkoły średniej wydaje się w oparciu o arkusze ocen, które są w szkole a po jej likwidacji w archiwum. Jeżeli chodzi o nową maturę to trzeba się zgłosić do OKE. Podobne wątki na Forum Prawnymdruków szkolnych (Dz. z 2017 r., poz. 170 ze zm.). zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. z 2019 r., poz. 1000) Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Łodzi NBP O/Okręgowy w ŁodziZasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasady legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasady odpłatności za wykonywanie tych czynności. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa. ( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez. (nazwa szkoły)PODANIA ZŁOŻONEGO DO SEKRETARIATU SZKOŁY (pok.7) Podania wysłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Wymagane dane Podanie powinno zawierać: o jaki rodzaj dokumentu chodzi tzn. czy jest to świadectwo ukończenia czy świadectwo dojrzałości lub inny dokument np. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.Za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł. MPWydanie duplikatu świadectwa pracy dla byłego pracownika. Dojrzałości wystawiony przez szkołę (stara matura) bądź Okręgową Komisję.Wzory druków; Duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej; Pedagog szkolny; Matura 2020;. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające upoważnienie w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, pokój 310 (III piętro)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt