Wniosek o objęcie honorowym patronatem
Objęcie uroczystości Honorowym Patronatem Wójta Gminy Oświęcim nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania pieniężnego na organizację uroczystości. o patronat honorowy lub udział wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.Wniosek o patronat W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Metropolity Wrocławskiego z prośbą o objęcie wydarzenia patronatem honorowym. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.Wniosek o objęcie patronatem medialnym Radia Łódź należy złożyć w terminie dwóch miesięcy przed imprezą. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies.Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o objęcie przez Prezydenta Wrocławia Patronatem Honorowym wydarzenia lub udział Prezydenta Wrocławia w Komitecie Honorowym; załączniki (np. program wydarzenia, referencje, inni patroni) Formularz wniosku dostępny jest również w Kancelarii.w dniu: 23.04.2014 .objęcie patronatu lub zgoda na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału wojewody w imprezie. Szczegółowe informacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka "Załatw sprawę".W uzasadnionych przypadkach Rektor SGH zastrzega sobie prawo do wycofania decyzji o objęciu danego przedsięwzięcia patronatem honorowym.

Dostarczyć kompletny wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przynajmniej na 30 dni przed.

Informacja o przyznaniu patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej urzędu § 4. [jeśli tak] Proszę podać także informację, czy poprzednie edycje były objęte honorowym patronatem lub czy Ksiądz Prymas uczestniczył w komitecie honorowym. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia.O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Miasta Lublin pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin, na platformie ePUAP jak również dostępnym w Kancelarii Prezydenta .6. Wypełniony wniosek należy przesłać e-mailem: [email protected] o objęcie patronatem honorowym powinien być złożony nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. a także zawierała informację czym różni się to przedsięwzięcie od innych i dlaczego właśnie nad nim warto.Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wypełniony formularz wraz z załącznikami (program, list przewodni, .Ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego można pobrać odpowiedni formularz wniosku o objęcie patronatem Prezydenta danego wydarzenia.Wniosek taki złożyć należy do Kancelarii Prezydenta, która ma 14 dni na jego rozpatrzenie.

2) Nazwa instytucji: 3) Telefon, e-mail, strona wypełnić wniosek do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o.

Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Agencji. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Ministerstwa. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku.Decyzję o objęciu przedsięwzięcia honorowym patronatem lub decyzję o udziale w komitecie honorowym podejmuje odpowiednio Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu. 11 października 2013. Wniosek o objęcie imprezy oświatowej honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.Oferta dla patrona - sprawdź jak napisać ofertę dla patrona (wniosek o patronat), zapoznaj się ze wzorem i przykładami ofert dla patrona. Wzór sprawozdania z wydarzenia objętym patronatem. Informacje o zgodzie oraz warunkach lub odmowie objęcia Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wyrażamy nadzieję, że projekt Szkoła Piękna, Dobra i Prawdy zyska Pana akceptację i zechce Pan podjąć z nami współpracę przy jego realizacji.objęcie patronatem honorowym, wniosek o objęcie patronatem, komitet honorowy. Organizator ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Organizator występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym lub udział EWTN w komitecie honorowym, zwanym dalej „Wnioskiem".

Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym,.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Patronat honorowy Prezydenta Miasta Katowice jest wyróżnieniem, podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Przyznanie patronatu nie jest równoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych spotów na antenie Radia Łódź. 1) Wniosek o (zaznaczyć) Patronat honorowy Udział w komitecie honorowym. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. Lista innych podmiotów, do których wysłano lub planuje się wysłać prośbę o patronat honorowy lub o udział.Decyzję o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym podejmuje Marszałek, Wicemarszałek lub Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w zależności do kogo złożony został wniosek.Objęcie honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dodatkowo podniesie prestiż i rangę konkursu oraz przyczyni się do rozpowszechnienia jego idei nie tylko w mieście Poznaniu i powiecie poznańskim, ale również w całej Wielkopolsce.Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez Starostę Zielonogórskiego należy skierować w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra lub złożyć osobiście w Biurze ds.Jesteś tutaj: Strona główna » Załatwianie spraw » Patronaty Kuratora » Wniosek o objęcie imprezy oświatowej honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W szczególności Rektor może wycofać się z decyzji o udzielaniu patronatu honorowego w.

Aby ubiegać się o patronat honorowy lub zgodę na udział Prymasa Polski abp. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do .Procedura obejmowania patronatem honorowym lub udziału EWTN Polska - Telewizja Wiernych Widzów. Materiały regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Zdrowia oraz uczestnictwa Ministra Zdrowia w komitecie honorowym regulamin _przyznawania _patronatu _honorowego.pdf 0.36MB wniosek o .Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien być złożony nie później niż dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wojciecha Polaka w komitecie honorowym należy:W przypadku gdy o Patronat Honorowy Prezydenta RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją, organizacją, szkołą, szkołą wyższą itp. O decyzji w sprawie Patronatu Honorowego Prezydenta RP wnioskodawca zawiadamiany jest drogą pisemną.WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM WYDARZENIA/UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. Ta strona używa cookie. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: - nie później niż 60 dni przed .Organizator składa pisemny wniosek o objęcie przez Komendanta patronatem honorowym przedsięwzięcia (wniosek stanowi załącznik nr 1 do zasad przydzielania patronatu honorowego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP) na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.W związku z rozpoczęciem realizacji projektu zwracamy się z gorącą prośbą o objęcie patronatem honorowym naszych działań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt